Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        13-12-2016

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter B)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

138

Baack, Frederick Philip J.

A

sld

 

 

M

22893

 

18-9-1944

139

Baal, H.Th. van

N

matr

 

 

III

7445

13664

29-11-1943

140

Baal, Maurits Charles

A

pte

M

4593

M

27022

176223

 

141

Baan, Marinus Anthony de

A

pte

M

2878

M

20913

99896

 

142

Baank, Jacques Rudolph

A

pte

M

2664

M

19079

138096

 

143

Baaren, Johannes van

A

sgt

M

6319

III

11610

91521

 

146

Baars, Albert den

A

pte

M

4579

M

27008

110623

 

144

Baars, Arie

A

sgt

M

165

M

6407

163799

 

147

Baars, Cornelis Johannes den

A

pte

M

4578

M

27007

97138

 

148

Baars, Jan Floris den

A

pte

M

4586

M

27015

95028

 

145

Baars, Theodorus Josephus

A

sgt

M

2549

M

17540

73794

 

149

Baarschers, J.

A

sgt

 

 

III

4672

178211

12-6-1943

150

Baaten, Maurits

A

pte

M

3695

M

24393

6706

 

151

Baay, Willem Anne

A

sgt

M

2726

III

19333

134506

 

152

Baayen, Huibregt

A

pte

M

3064

M

22030

148403

 

153

Babele, Louis

A

pte

M

4107

M

26524

29191

 

154

Bachmann, A.A.E.H.

A

sld

 

 

M

17659

 

18-9-1944

155

Bachrach, Alfred Gustave

A

pte

M

3217

M

22628

214614

 

156

Backer, Johannes Adolph

A

pte

M

1657

M

25557

 

 

157

Badart, Franciscus Wilhelmus

A

pte

M

3048

M

21986

56895

 

159

Baert, Johan Jozef F.

A

wo2

M

3136

M

22217

84454

 

158

Baeten, Charles Lambertus

A

pte

M

1066

M

21712

3573

 

160

Bagman, Charles Gustaaf J.

A

pte

M

1339

M

23953

179309

 

161

Bagman, Wilhelmus

A

pte

M

4554

M

26983

97133

 

162

Baints, Siebe

A

sld

 

 

III

11427

127198

29-11-1943

163

Bak, Pieter Johannes den

A

sgt

M

5883

M

26295

79709

 

164

Bakel, Jacobus Henricus van

A

sgt

 

 

M

10978

77759

28-1-1943

173

Bakker Leegstra, Cornelis A.

A

pte

M

809

M

19170

54397

 

165

Bakker, Albertus Johannes

A

sgt

M

3267

M

22753

172995

 

166

Bakker, F.H.

A

olt

 

 

I

5700

 

17-9-1942

172

Bakker, Frederik Johannes de

A

pte

M

4453

M

26882

96596

 

167

Bakker, Harmen Harrie A.

A

sld

 

 

III

15126

56422

23-8-1943

168

Bakker, Hendrik

A

sld

 

 

III

11478

 

28-9-1944

169

Bakker, Johannes

A

cpl

M

3677

M

24310

92308

 

170

Bakker, Pieter

A

wo1

M

604

M

17730

86352

 

171

Bakker, Theo Mari Ann

A

pte

M

3529

M

23504

170123

 

174

Bakkers, A.R.

A

pte

M

5352

M

10845

96210

 

175

Bakkers, Frans Cornelis C.

A

pte

M

6341

III

11705

123823

 

176

Bal, Gerrit

A

pte

M

6408

M

11972

17415

 

177

Balen, Job van

A

brig

 

 

M

19512

92226

25-6-1944

178

Balfoort, Wilhelmus

A

sgt

 

 

M

21631

86383

18-9-1944

179

Balinge, Gerhard Emiele F.

A

wo2

M

3626

M

23956

83347

 

180

Baljet, Johan

A

sgt

M

255

M

12567

95007

 

181

Balk, Gerrit

A

pte

M

1216

M

23220

205102

 

182

Balk, Theodorus Peter

A

sld

 

 

III

4944

175601

7-6-1943

184

Ballieux, Eugene

A

pte

M

6316

III

11602

184905

 

183

Ban, Barend van der

A

pte

M

4113

M

26530

64596

 

185

Banfer, Karl Ernst

A

sgt

 

 

M

16455

42800

18-9-1943

186

Bange, Jan Albertus

A

sgt

M

3292

M

22860

90194

 

187

Baning, H.J.

A

sld

 

 

III

8337

168319

29-11-1943

188

Banizeth, Willem Albert van

A

pte

M

801

M

19152

89891

 

190

Banne, Jan Karel

A

pte

M

4595

M

27024

97845

 

189

Bannisseht, Johan Th. von

A

pte

M

4574

M

27003

74204

 

191

Bar, August Louis S.

A

pte

M

3249

M

22712

117804

 

192

Bar, Willem Petrus

A

sgt

M

3507

M

23450

135398

 

193

Barbier, George Hendrik

A

sgt

M

6312

III

11583

96670

 

194

Barend, Louis

A

sgt

 

 

M

17703

 

18-9-1944

195

Barendregt, Adrianus

A

sgt

 

 

M

25484

129105

18-9-1944

196

Barends, August Willem

A

sgt

 

 

M

21669

36195

18-9-1944

197

Barendse, Adriaans Frederik

A

pte

M

3689

M

24353

46695

 

198

Bargsma, Sierd Aukes

A

sgt

M

1633

M

25504

120296

 

199

Baris, Pieter

A

sgt

 

 

III

3931

79370

24-1-1943

200

Barkey, Anthony Bernardus

A

pte

M

2872

M

20859

188808

 

201

Barkmeyer, Pieter Ferdinand

A

sgt

M

2169

M

12988

48810

 

202

Barneveld Binkhuysen, Charles

A

sld

 

 

III

14385

42505

29-11-1943

203

Barneveld Binkhuysen, H.A.

A

pte

M

1138

M

22136

46895

 

204

Baro, Cesaar Frederik H.

A

sgt

M

3531

M

23507

90089

 

205

Barthelemy, James Ch.

A

sld

 

 

III

4958

56818

18-10-1942

206

Bartstra, Sjoerd

A

sgt

M

3703

M

24427

231606

 

207

Baruch, Adrianus Heiman

A

pte

M

2840

M

20536

93571

 

208

Bas, Han

A

sgt

M

1206

M

23129

38415

 

209

Bas, Johan Bernard de

A

sld

 

 

M

23230

60899

18-9-1944

210

Basseleur, Hendrikus Jacobus

A

sgt

M

3039

M

21961

82611

 

211

Bassett, M.J.W.

A

sgt

 

 

III

3933

155607

28-11-1942

212

Bast, Jan

A

pte

M

371

M

15650

160702

 

213

Bastiaans, Jacques Dominicus

A

sgt

M

5152

M

27599

43604

 

214

Bastiaans, Richard Rudolf

A

sgt

M

2896

M

21061

81301

 

215

Bastiaansen, Wilhelmus Fransc.

A

adj oo

 

 

M

22219

89362

25-6-1944

216

Batenburg, Hendrik Johannes

A

cav

 

 

III

13953

80240

4-7-1943

217

Batten, William

A

pte

M

1441

M

24443

191308

 

218

Battum, Paulus Cornelis van

A

sgt

M

2937

M

21634

110697

 

219

Bauer, Oscar Herman

A

sgt

 

 

I

22644

115595

24-3-1943

221

Baukesen, Hendrik Gustaaf

A

pte

M

3672

M

24295

154919

 

220

Bauling, Franciscus

A

pte

M

6223

III

11293

180914

 

222

Baumanns, Lodewijk Herman

A

pte

M

3463

M

23313

75715

 

223

Baumgarten, Robert Paul

A

pte

M

3172

M

22435

108113

 

224

Bavel, Cornelis Gerardus van

A

pte

M

6361

III

11801

15220

 

225

Bax, Robert Gustaaf Anton

A

sld

 

 

M

19114

 

25-5-1944

226

Bax, Teddy Adolf

A

pte

M

3452

M

23269

18721

 

227

Beart, Emile

N

matr

 

 

M

6360

3409/D

25-6-1944

228

Beaudoux, Michel Johannes

A

four

 

 

III

13944

95853

30-6-1943

229

Beaupain, Willem Frederik

A

pte

M

1074

M

21778

103594

 

230

Beck, Victor Lodewijk Wilhelm

A

sgt-maj

M

1057

M

21657

77816

 

231

Beckering Vinckers, Jan R.

A

pte

M

3452

M

23269

18721

 

233

Beckering, Rudolf Willem

A

pte

M

4990

M

27434

57022

 

232

Beckerman, Albert Johan

A

cpl

M

5410

M

12694

90959

 

234

Beckman Lapre, Henri Pieter

A

sgt

 

 

III

3937

14502

6-10-1943

235

Beckman Lapre, Jan

A

sgt

 

 

III

14173

7712

6-8-1943

236

Beckx, Adolph August

A

pte

M

795

M

19139

110422

 

238

Beckx, Johannes Gerard L.J.

A

sgt

 

 

M

17640

87768

18-9-1944

237

Beckx, Karel Joseph

A

sld

 

 

M

17954

 

18-9-1944

240

Beckx, Willem Frits Reinhaus

A

sgt

M

4598

M

27027

89286

 

241

Becude, Hendrikus Johannes

A

sld

 

 

M

13404

 

18-9-1944

239

Becx, P.J.

A

pte

M

5314

M

10790

95122

 

242

Bedier de Prairie, Oscar A.

A

pte

M

2979

M

21768

40696

 

243

Beeck, Eduard Theodoor van

A

sld

 

 

M

25245

 

18-9-1944

244

Beek, Bernardus Adrianus van

A

wo2

M

434

M

16346

82132

 

245

Beek, Carel Rudolf van de

A

sld

 

 

III

10740

 

8-6-1943

246

Beek, Cornelis Jacobus van

A

adj oo

 

 

M

17328

78896

18-9-1944

247

Beek, Heimen van

A

pte

M

1440

M

24428

96612

 

248

Beek, Hermannus van

A

sgt

M

822

M

19218

167997

 

250

Beek, J.F. van

N

pte

M

5326

M

10807

143016

 

249

Beek, Jan van

A

wo1

M

2648

M

18323

 

 

253

Beek, W.G. van

A

pte

M

5318

M

10794

96212

 

252

Beek, Wouter van

A

wo2

M

1129

M

22057

75363

 

254

Beekes, Bernardus Josephus

A

sgt

M

3002

M

21849

158596

 

255

Beekveld, Victor Martinus

A

sgt

M

282

M

12983

133596

 

256

Beeltje, Ellard Johannes

A

sgt

M

36

M

5006

181012

 

257

Beem, Gijsbert Jan van

A

sgt

M

2778

M

19880

86443

 

251

Beem, Louis van

A

sld

 

 

M

15698

33195

18-9-1944

258

Beem, Nicolaas Eduardo van

A

sgt

M

2570

M

17401

57902

 

259

Beemer, L.A.

A

sld

 

 

M

22766

194194

18-9-1944

260

Beemer, Tobias

A

sld

 

 

M

21703

211496

18-9-1944

261

Beemers, Arend

A

sgt

 

 

III

15063

93798

3-7-1943

262

Beenhakker, Peke

A

pte

M

1679

M

25620

 

 

269

Beer, Benedictus Philip de

A

wo2

M

983

M

20260

986

 

263

Beer, H.

A

pte

M

6106

III

4985

23006

 

265

Beer, Hendrik Christiaan

N

pte

M

806

M

19164

7697/D

 

264

Beer, Hendrikus Adrianus

A

pte

M

555

M

17377

102796

 

266

Beer, Martin Ido

A

pte

M

1359

M

24019

18311

 

267

Beer, Orso Decidere Julian

A

sgt

M

1360

M

24020

8306

 

268

Beer, R.

A

pte

M

6107

III

4987

14007

 

270

Beerendonk, Jacobus

A

pte

M

372

M

15657

186896

 

271

Beerens, Gerard

N

cpl

M

361

M

15440

21019

 

272

Beerhorst, Frans Cornelis

A

pte

M

4399

M

26828

11713

 

273

Beerling, W.F.

A

sgt

M

5350

M

10843

86733

 

274

Beers, Johannes Hendrikus van

A

sgt

 

 

II

3577

94829

24-1-1943

275

Beets, Cornelis

A

pte

M

2263

M

15504

130297

 

276

Beetz, Andreas August

A

pte

M

2969

M

21750

192494

 

277

Beeuwkes, Willem Reinier

A

sgt

M

962

M

19842

29504

 

278

Begemann, Louis Marie

N

sail

M

3076

M

22065

 

 

279

Behouden, Hendrik Alexander

A

sgt

 

 

M

20680

9902

18-9-1944

280

Behre, Johan Frederik Ch.

A

sgt

M

2016

M

6351

158706

 

374

Beijerbacht, Hendrik

A

sgt

M

2505

M

17068

103207

 

281

Bekker, Nicolaas Johan de

A

pte

M

5110

M

27556

88672

 

282

Belder, Cornelis

A

wo2

M

2780

M

19912

86111

 

283

Belfor, Jozef George

A

sgt

M

557

M

17379

189499

 

284

Belgrave, Willem

A

pte

M

6234

III

11333

202602

 

285

Bellen, Gerardus Franciscus van

A

sgt

 

 

M

6488

88560

25-6-1944

286

Bello, Max Frans George

A

pte

M

4783

M

27216

20021

 

287

Belt, Johannes

A

adj oo

 

 

III

11935

79673

18-8-1943

288

Beltgens, Frederik Joan S.

A

sgt

 

 

M

22536

 

25-6-1944

289

Beltman, Arend Johan

A

pte

M

3354

M

23049

136305

 

290

Bemmelen, Reinout Willem van

A

sgt

M

846

M

19269

153304

 

292

Benier, Hendricus Ferdinandus

A

sgt

M

2308

M

16155

 

 

293

Benig, Anton Adriaan

A

sgt

 

 

III

4287

32405/D

30-10-1942

294

Benjamins, Jan Lambertus A.

A

pte

M

3673

M

24299

52620

 

295

Benjamins, Romeo Christo

A

pte

M

5165

M

27612

209703

 

291

Bennen, Hendrikus Wilhelmus

A

aoo

M

 

M

19325

83116

18-9-1944

296

Benninger, George Adolf C.

N

matr

 

 

M

19998

10301/D

28-8-1944

297

Benningshoff, Gerrit

A

aoo

 

 

III

12040

85927

29-11-1943

298

Benschop, Louis Henri

A

pte

M

3408

M

23157

3509

 

299

Bense, Hendrik Lodewijk

A

sgt

 

 

M

21671

 

18-9-1944

300

Benthem, Cornelis J. van

A

cpl

M

6315

III

11599

92916

 

301

Berckel Bik, Hendrik A. van

A

pte

M

4480

M

26909

22322

 

302

Berenbak, Hans

A

pte

M

3954

M

26371

86623

 

303

Berends, Koenraad Mattheus

A

sld

 

 

M

25555

103208

18-9-1944

304

Berends, Mattheus Henri

A

pte

M

3964

M

26381

11901

 

305

Berends, Willem Francis M.

A

pte

M

4104

M

26521

225100

 

306

Berendsen, Bart

A

wo2

M

696

M

18327

87027

 

307

Berendsen, Gijsbertus J.J.

A

pte

M

1209

M

23175

211396

 

308

Berenschot, Jan Jacob

A

cpl

M

2898

M

21066

 

 

316

Berg, A. van de

A

pte

M

5326

M

10807

143016

 

309

Berg, Adolf Frans van den

A

sgt

 

 

M

22264

49719

25-6-1944

317

Berg, Albert G. van den

A

sgt

M

1217

M

23224

211206

 

310

Berg, Ch.B. van

A

sld

 

 

M

19365

37995

18-9-1944

311

Berg, Cornelis Christiaan

A

pte

M

1589

M

25317

 

 

318

Berg, Ferdinand van den

A

pte

M

4073

M

26490

95618

 

321

Berg, Franciscus van de

A

sld

 

 

IV

928

95823

5-11-1942

312

Berg, Frans

A

pte

M

6354

III

11778

61809

 

315

Berg, Gerardus A. ter

A

sgt

M

3991

M

26408

164700

 

319

Berg, Hendrik van den

A

cpl

M

1402

M

24162

94151

 

324

Berg, Jan George van den

A

pte

M

3439

M

23229

65023

 

323

Berg, Jan van den

A

wo

 

 

III

11568

 

7-10-1944

322

Berg, Johannes F. van den

A

pte

M

425

M

16188

 

 

320

Berg, Johannes G. van den

A

sgt

M

4478

M

26907

19707

 

325

Berg, Juriaan F. van den

A

pte

M

3015

M

21878

100195

 

327

Berg, L.A.C. van den

A

pte

M

6108

III

5015

53300

11-11-1944

326

Berg, Leonard van den

A

pte

M

5052

M

27497

 

 

328

Berg, Martijn van den

A

pte

M

6317

III

11603

90660

 

313

Berg, Rogerius B. van den

A

wo2

M

545

M

17330

86556

 

330

Berg, Willem Anthony van den

A

wo1

M

2708

M

19276

81696

 

314

Berg, Willem van den

A

aoo

 

 

III

12199

82129

29-11-1943

329

Berg, Willem van den

A

cpl

 

 

III

11473

85383

18-10-1944

331

Bergamin, Louis Francois

A

sld

 

 

M

25339

116595

18-9-1944

332

Berge, Henricus Franc. G. ten

A

pte

M

493

M

16937

165206

 

333

Berge, Jacob Hubrecht van de

A

sgt

 

 

M

23130

82857

7-8-1944

334

Bergen, Frederik Klaas van

A

sld

 

 

III

13382

 

17-7-1943

335

Bergh, Constantijn Chr.H.

A

sld

 

 

M

13569

 

18-9-1944

343

Bergh, Ernest Martinus Theo

A

pte

M

3679

M

24322

51410

 

344

Bergh, Gofaert van den

A

pte

M

3647

M

24155

191522

 

342

Bergh, Raoul Henri Theo

A

sld

 

 

III

15236

70904

18-10-1943

336

Berghege, Jan

A

pte

M

956

M

19745

177902

 

337

Berghes, Herman Joh. A. de

A

pte

M

3440

M

23232

27199

 

338

Bergkamp, Lambertus

A

sld

 

 

M

23099

190699

18-9-1944

339

Bergmans, Charles

A

pte

M

3453

M

23275

212200

 

340

Bergmans, Jimmy Jozef

A

pte

M

4505

M

26934

123511

 

341

Bergmans, Jozephes Arnoldus

A

pte

M

4487

M

26916

97235

 

345

Bergvoet, Bernard

A

adj oo

 

 

IV

847

71394

4-2-1943

346

Berkeveld, Nicolaas

A

pte

M

6211

III

110874

77314

 

347

Berkhout, Benjamin

N

matr

 

 

III

11628

15402

29-11-1943

348

Berkman, Johannes

A

pte

M

3040

M

21962

142296

 

349

Berkum, Jan Reinier van

A

sgt

 

 

M

20770

 

18-9-1944

350

Berlauwt, John

A

sgt-maj

 

 

III

12128

68356

29-11-1943

353

Berlauwt, Oscar Jan

A

pte

M

5181

M

27627

80017

 

351

Berlauwt, Pieter

A

sld

 

 

M

15595

27194

25-6-1944

352

Berlijn, Pieter Hendrik

A

pte

M

3438

M

23228

78300

 

354

Bernard, Everhardus Barthol.

A

pte

M

3627

M

23987

96756

 

355

Berretty, Leo

A

sgt

M

1449

M

24525

52323

 

356

Bert, Jacob de

A

pte

M

3350

M

23035

208401

 

357

Bervoets, Paul Frederik George

A

sgt

M

3482

M

23387

222100

 

376

Berwald, Anton Frans

A

pte

M

6392

III

11910

 

 

358

Besancon, Gribbert

A

sgt

M

4020

M

26437

165898

 

359

Bessem, Jan

A

sgt

M

2690

M

19217

129407

 

360

Beste, Gerrit den

A

four

 

 

M

23051

83132

25-6-1944

361

Betting, Klemens

A

brig

 

 

M

21975

93915

18-9-1944

362

Bettinger, Paul Hugo

A

sgt

M

4632

M

27061

90685

 

377

Betuw, Jacobus Cornelis J. van

A

sgt-maj

M

6192

III

10962

92897

 

363

Beuk, Jacob Theodorus

A

sgt-maj

M

2560

M

17368

84331

 

364

Beukema, Albert

A

sld

 

 

M

23176

165599

18-9-1944

365

Beukering, Johan Hendrik

A

sld

 

 

M

20812

 

18-9-1944

366

Beumer, Bernardus Jan

A

pte

M

1356

M

24012

96563

 

367

Beun, Wilhelmes

A

sgt

M

6387

III

11900

84807

 

368

Beusekom, Anton Peter R. van

A

sgt

 

 

III

11307

 

29-11-1943

369

Beusichem, Johan A. van

A

sgt

 

 

III

4241

111202

23-9-1943

371

Beyen, Rudolf

A

sgt-maj

 

 

M

23301

 

18-9-1944

372

Beyer, Antonius Wilhelmus de

A

sld

 

 

III

14206

83327

13-5-1943

373

Beyer, Max

A

sld

 

 

III

11439

171922

28-9-1944

370

Beyer, Richard

A

sld

 

 

III

14009

194904

14-7-1943

375

Bezemer, Diederik Johan Ch.

A

sgt

M

3473

M

23339

18514

 

378

Bianchi, Louis

A

`pte

M

6440

III

12132

209607

 

379

Bie, Godfried Johan van der

A

pte

M

41

M

5016

188811

 

380

Bie, Jan van der

A

sld

 

 

III

11664

166798

29-11-1943

381

Bieri, Fredrik Hendrik

A

`pte

M

948

M

19485

8614

 

382

Bierman, Petrus

A

sgt

 

 

III

11865

83023

2-10-1944

383

Bieseman, Gijsbertus Johannes

A

sgt

M

634

M

17847

1054

 

384

Bigler, Louis Eugenius

A

pte

M

4996

M

27441

161522

 

765

Bijkerk, Rutger Harm

A

pte

M

1117

M

21999

123398

 

768

Bijl, Jacobus

A

wo1

M

3226

M

22656

83260

 

770

Bijl, Julius Adolf Adolf van der

A

wo1

M

1186

M

22784

 

 

769

Bijl, Pieter Hendrik

A

pte

M

3714

M

24480

124211

 

771

Bijl, Willem Frederik D. van der

A

pte

M

1613

M

25445

152307

 

772

Bijleveld, Jan Hendrik

A

pte

M

3403

M

23151

87973

 

773

Bijlhout, Edmund Eugene F.

A

pte

M

3019

M

21895

144700

 

774

Bijlmer, Johannes Gerardus F.

A

pte

M

4754

M

27187

156412

 

775

Bijmolen, Berend

N

sgt-maj

M

2510

M

17082

8857

 

776

Bijsterbosch, Marinus

A

pte

M

3513

M

23464

93195

 

777

Bijvoet, Arnoud

A

pte

M

1593

M

25341

 

 

385

Bilderbeek, Izaak Christoffel van

A

pte

M

4636

M

27065

182221

 

386

Binken, Willem

A

pte

M

380

M

15826

165406

 

387

Binkhorst, Johan Henri

A

sgt

 

 

M

24383

85749

18-9-1944

388

Binkhuysen, Emilius

A

sld

 

 

M

22411

59803

18-9-1944

389

Binnert, Coert

A

pte

M

3384

M

23106

202401

 

390

Birkenfeld, Leopold Samuel

A

pte

M

4315

M

26744

 

 

391

Birsak, Wilhelm Iboukius

A

pte

M

1437

M

24409

96687

 

392

Birzmilks, Hans Jacob

A

cpl

M

3970

M

26387

D/3011

 

393

Bisalsky, Frans Wilhelm

A

pte

M

5161

M

27608

 

 

394

Bischoff, Edward

A

pte

M

3486

M

23405

103111

 

395

Bison, Sander Ruhrt

A

sgt-maj

M

3397

M

23131

86463

 

396

Bisschops, Christinus

A

pte

M

871

M

19342

82926

 

397

Blaauw, J.K.

A

pte

M

5333

M

10815

94439

 

398

Bladeren, Dirk van

A

pte

M

4580

M

27009

174123

 

399

Bladeren, Paul van

A

sld

M

 

M

20149

37519

25-6-1944

405

Blaey, Adriaan

A

pte

M

4112

M

26529

92739

 

401

Blanken, Cornelis Pieter Willem

A

pte

M

3429

M

23211

95774

 

400

Blanken, Jan

A

sld

M

 

M

19259

 

18-9-1944

402

Blankenstein, Johannes P.G.

A

pte

M

845

M

19268

2595/R

 

403

Blankenstein, Martinus

A

sgt

M

818

M

19209

89317

 

406

Blankenvoort, Frans Lodewijk

A

sgt

M

 

M

16350

196504

25-6-1944

407

Blankenvoort, Willem Florinus

A

sld

M

 

M

25349

 

18-9-1944

404

Blankers, Petrus Johannes

A

pte

M

3373

M

23081

93887

 

408

Blans, Wilhelmus Jacobus

A

sgt

M

2694

M

19227

94270

 

409

Blei, Hendrik Jacobus

A

sgt

M

 

M

17275

191799

18-9-1944

410

Bletterman, Ferdinand Benjamin

A

sld

M

 

M

21787

214899

18-9-1944

433

Blij, Edmond Cornelis W. de

A

sld

M

 

M

20720

60695

18-9-1944

436

Blij, Jacobus Frederik van der

A

pte

M

837

M

19250

141516

 

434

Blij, Jules Egbert de

A

pte

M

3279

M

22788

29307

 

437

Blij, Rentie van der

A

pte

M

5155

M

27602

16205

 

435

Blij, Wilhelmus Hermanus H. de

A

sgt

M

2460

M

16917

186094

 

438

Blijenburgh, Gerard Johannes

A

pte

M

5139

M

27586

107023

 

411

Blik, Isaak Hendrik van den

A

pte

M

1627

M

25493

234602

 

412

Blitz, Jacob Johannes

A

kan

M

 

M

25415

63009

18-9-1944

413

Blitz, Jonas

A

sld

M

 

III

13918

248798

4-8-1943

414

Bloem, Doddy

A

pte

M

4561

M

26990

202623

 

415

Bloem, Hendrik

A

pte

M

2503

M

17065

260104

 

416

Bloem, Henri Alexi

A

sld

M

 

M

25398

 

18-9-1944

417

Bloemhard, Karel

A

pte

M

2644

M

18269

2304

 

418

Blogg, André Benjamin

A

sgt

M

4668

M

27097

91379

 

419

Blokhart, Coenraad Henri

A

pte

M

3671

M

24294

12307

 

420

Blokland, Arie Willem

A

pte

M

2894

M

21020

106298

 

421

Blom, Hendrikus Antonius

A

pte

M

6363

III

11807

97271

 

423

Blom, Jacobus Joh. van der

N

sgt

M

587

M

17617

8372

 

422

Blom, Jan

A

sgt

M

4995

M

27440

127017

 

424

Blomberg, Barend Jan

A

cpl

M

2310

M

16159

221209

 

425

Blommaert, Eduard Joseph

A

pte

M

870

M

19340

211098

 

426

Blommaert, Emile

A

wo

M

5123

M

27570

81635

 

427

Blomme, Victor Marinus

A

vdg

M

 

M

22206

 

25-6-1944

428

Blomont, Rudolf Franciscus

A

sgt

M

3417

M

23174

92920

 

429

Blondeel Timm., Wilhelm J.G.

N

sail

M

5047

M

27492

2809

 

430

Blonk, Hendrik Gerard

A

pte

M

1675

M

25609

222504

 

431

Bloume, Hugo Frederik de

A

pte

M

6439

III

12131

34623

 

432

Blum, Adriaan Simon

A

sld

M

 

M

6384

153114

25-6-1944

440

Boch, Henri Caesar Desiree de

A

sgt

M

879

M

19358

32299

 

439

Bochardt, Ernst Johan Carl

A

pte

M

573

M

17531

59395

 

441

Bodegraven, Jan van

A

cpl

M

4047

M

26464

51916

 

442

Bodewitz, Wilhelm Dirk

A

pte

M

3651

M

24176

197323

 

443

Bodjikakarba, Anton

A

pte

M

4536

M

26965

96628

 

444

Boekhorst, Johannes H. te

A

s/sgt

M

874

M

19349

6872

 

446

Boele Wieling, Geert Willem R.

A

pte

M

3319

M

22935

 

 

445

Boelen, Gerardus

A

pte

M

 

III

12170

170515

18-10-1944

447

Boelhouwer, Arie

A

le

M

3200

M

22572

179296

 

448

Boender, Anton Wilhelm G.

A

sgt

M

3708

M

24440

23223

 

451

Boer, Dirk Alfred de

A

pte

M

1656

M

25554

 

 

449

Boer, Gijsbertus Cornelis

A

sld

M

 

M

25188

190512

18-9-1944

450

Boer, Harm

A

pte

M

4089

M

26506

113496

 

452

Boer, Hendrik de

A

sgt

M

 

M

21939

 

18-9-1944

454

Boer, J.W. de

A

sgt

M

 

III

4247

87276

17-11-1943

453

Boer, Johannes de

A

sgt-maj

M

3460

M

23302

79535

 

455

Boer, Riekele de

A

sld

M

 

M

12761

 

18-9-1944

456

Boerjan, W.W.

A

pte

M

6109

III

5076

110811

 

457

Boers, Alex

A

sld

M

 

M

15764

107300

25-6-1944

458

Boers, Emile Alphonse R.N.

A

pte

M

2975

M

21756

134894

 

459

Boers, Friedrich Gustav Carl

A

pte

M

3449

M

23262

217804

 

460

Boers, Hendrik

A

pte

M

6142

III

7247

90754

 

461

Boers, Jan

A

pte

M

3549

M

23564

190812

 

462

Boertjes, Jan Arie

A

cpl

M

1329

M

23912

93289

 

463

Boesnach, Nathan

A

pte

M

1096

M

21908

233401

 

464

Boessen, Alouis Albertus

A

sgt

M

2946

M

21673

83793

 

465

Boessen, Karel Eduard

A

brig

M

 

M

19503

 

25-6-1944

466

Boeymeer, Johannes Marinus

A

sgt

M

849

M

19277

93514

 

467

Bogaard, Marinus Carolus van den

A

pte

M

4540

M

26969

117523

 

468

Bogaardt, Charles

A

pte

M

4030

M

26447

43206

 

469

Bogaardt, John

A

pte

M

3951

M

26368

106808

 

470

Bogers, Adrianus Anthonius

A

cpl

M

2793

M

20004

94145

 

471

Boggelen, Koenraad Willem van

A

sld

M

 

M

15845

88285

18-9-1944

472

Bognetteau, Cornelis Karel

N

adj

M

 

M

19383

4981

18-9-1944

473

Boin, Jan Hendrik Anton

A

pte

M

3207

M

22602

194213

 

474

Bois, E.J.L.M. du

A

cpl

M

5446

M

19502

95123

 

475

Bokelmann, Reinhard Frederic

A

pte

M

3170

M

22428

153215

 

476

Bokslag, G.

A

sld

M

 

I

22277

 

24-9-1942

477

Bol, Hendrik

N

stok

M

 

M

20470

14006

25-6-1944

478

Boland, Johan Hendrik Chr.

A

sgt

M

4485

M

26914

106908

 

479

Bolger, Jan

A

pte

M

2272

M

15560

200798

 

480

Bolk, Andree Bernard

A

pte

M

2034

M

6583

86299

 

481

Bolland, Jacob

A

pte

M

5002

M

27447

26494

 

482

Bolland, Johannes Franciscus A.

A

pte

M

2576

M

17469

184701

 

484

Bollen, Wilhelmus Bartholomeus

A

olt

M

 

M

21948

81504

18-9-1944

483

Bollenbakker, Jan

A

sgt

M

4447

M

26876

92054

 

485

Bolsius, Abraham Simon

A

cpl

M

4415

M

26844

95619

 

486

Bommel, Johannes Jesephus M.

A

sgt

M

3305

M

22887

151700

 

487

Bommel, Johannes P.A. van

A

sgt

M

 

M

25216

121821

18-9-1944

488

Bommezijn, Hendricus Fr.

A

pte

M

1445

M

24499

96915

 

494

Bonfrere, Josefhuz

A

sld

M

 

M

17651

75374

18-9-1944

489

Bong, Dick de

A

pte

M

6374

III

11853

96023

 

490

Bongaardt, Hendrik Julius

A

wo1

M

693

M

18319

80535

 

491

Bongers, Eduard Lambertus

A

pte

M

1026

M

20884

138700

 

492

Bongers, Hendrik Jan

A

sgt

M

 

M

25475

 

18-9-1944

493

Bongers, Wouter Cornelis

A

sgt

M

 

M

20894

108197

18-9-1944

495

Bons, Frederik Gustaaf

A

sld

M

 

M

19081

49007

18-9-1944

496

Bons, Joseph

A

cpl

M

6355

III

11783

95702

 

497

Bons, Leo

A

pte

M

2099

M

11251

 

 

498

Bonsink, Bernhard

A

wmr

M

 

M

19422

85251

18-9-1944

500

Bontje, Willem Frederik

A

sgt-maj

M

 

M

24357

89459

18-9-1944

499

Bontkes, Hendrik

A

sgt

M

3428

M

23210

92000

 

501

Boogaard, Henri Jacques

A

pte

M

2962

M

21730

15994

 

502

Boogert, A.H.

A

sld

M

 

III

5093

79104

14-6-1943

503

Bookelaar, Arie Agnes Jacobus

N

sail

M

1394

M

24095

6218/D

 

504

Bookelaar, Johannes Willy

A

pte

M

6422

III

12049

97511

 

508

Boom van Ochssee, Willem M.

A

sgt

M

284

M

13021

8095

 

505

Boombergen, Pierre Joseph

A

sld

M

 

M

13303

 

18-9-1944

506

Boon, Alexander Cornelis H.

A

sgt-maj

M

 

M

20650

92434

25-6-1944

507

Boon, Cornelis

A

pte

M

6179

III

10661

6413

 

509

Boonstra, Rudolf

A

sld

M

 

M

20354

83448

18-9-1944

512

Booren, Joan Jac. M. van de

A

sld

M

 

M

20832

 

18-9-1944

510

Booren, Johannes H. van de

N

corp

M

 

M

25594

D/30411

18-9-1944

511

Booren, Johannes H. van de

A

sld

M

 

M

25189

49100

18-9-1944

513

Boot, Gijsbert

N

sgt

M

3277

M

22775

 

 

514

Booy, Jacobus

A

pte

M

964

M

19898

82081

 

515

Bor, Alexander

A

pte

M

6241

III

11350

195912

 

516

Boreel, Gustave

A

pte

M

2904

M

21224

 

 

517

Borgen, Albert

A

pte

M

2638

M

18005

26298

 

518

Borger, Otto Wilhelm

A

sgt

M

512

M

17097

194797

 

519

Borgman, Hendrik Ipe

A

sld

M

 

III

13433

 

7-6-1943

520

Borren, Albert Marinus

A