Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        8-2-2017

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter F)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

1323

Faassen, Hendrik van

N

sailor

M

3301

M

22879

4803

 

1324

Faatz, Jan Cornelis

A

sgt-maj

M

4348

M

26777

85736

 

1325

Faber, Francois Louis

A

pte

M

1616

M

25448

 

 

1326

Faber, Hendrik

A

sgt

M

5151

M

27598

77587

 

1327

Faber, Herman Klaas

A

pte

M

2186

M

13263

195511

 

1328

Faber, Karel Oscar A. von

A

pte

M

2187

M

13268

140504

 

1329

Falkenberg, Arthur de

A

sld

 

 

M

25267

 

18-9-1944

1330

Fasting, Hans Hinrich

A

sgt

M

2609

M

17784

138708

 

1331

Faulhaber, Maximiliaan

A

pte

M

2554

M

17354

5406

 

1332

Feenstra, Dirk

A

pte

M

494

M

16941

1596

 

1333

Feenstra, Hendrik

A

brig

 

 

III

3704

85029

19-10-1942

1334

Feher, Louis August Emanuel

A

wo1

M

3545

M

23547

74220

 

1335

Feikema, Jacob

A

sld

 

 

M

20895

189900

18-9-1944

1336

Feith, Rhijnvis

A

pte

M

3933

M

26350

160814

 

1337

Felix, Egbert Louis

A

sgt

M

2835

M

20479

23994

 

1338

Felix, Rudi

A

pte

M

4341

M

26770

117923

 

1339

Felix, Fredrick Adriaan

A

pte

M

1433

M

24368

40524

 

1340

Feltz, G.G. van der

A

sld

 

 

M

17667

195399

18-9-1944

1341

Ferguson, Frans

A

brig

 

 

M

13122

97898

25-6-1944

1342

Ferman, Dr Jan Hendrik G.

A

sld

 

 

M

17533

 

18-9-1944

1343

Ferns, Eduard John

A

sgt

M

3390

M

23116

100513

 

1344

Ferouge, Frans Jozef

A

sld

 

 

M

24179

 

19-9-1944

1345

Ferwerda, Andries

A

cpl

M

782

M

19118

83908

 

1346

Ficole, Johannes Willem

A

aoo

 

 

M

19203

 

14-1-1944

1347

Fieten, Eddy Hubert

A

pte

M

4371

M

26800

97625

 

1348

Fieten, Willem Arthur

A

pte

M

4372

M

26801

95571

 

1349

Filippo, J.T.

A

sgt

M

5414

M

13017

145616

 

1350

Fillet, Alfonses Johannes

A

pte

M

3335

M

22995

70718

 

1351

Fillet, Eduard Anthonius

A

pte

M

2869

M

20818

11212

 

1352

Filon, Henri Eugene

A

brig

 

 

M

22978

88398

25-6-1944

1353

Fisscher, Rudolf Hendrik

A

sld

 

 

III

14475

142419

26-5-1943

1354

Fisser, Frederik Theodoor

A

pte

M

1651

M

25539

 

 

1355

Fisser, Johan Nicolaas

A

pte

M

2957

M

21713

 

 

1356

Fisser, Louis

A

sld

 

 

III

11325

54003

29-11-1943

1357

Fitz-Verploegh, John Hendrikus

A

sld

 

 

III

12169

 

19-10-1943

1358

Flaat, Anthonius

A

sgt

 

 

III

12092

129502

29-11-1943

1359

Flamman, Gijsbert

A

pte

M

3994

M

26411

146598

 

1360

Fleerkamp, Theodorus W.J.M.

A

wo2

M

3182

M

22489

208301

 

1361

Flentrop, Leendert Bastiaan

A

pte

M

1614

M

25446

 

 

1362

Fleur, Carel Johan

A

pte

M

1156

M

22429

18209

 

1363

Fleur, Johan Christiaan

A

sld

 

 

III

15252

19011

24-6-1943

1364

Flier, Hermanus

A

pte

M

1349

M

23975

93347

 

1365

Flikkenschild, Louis Johan A.

A

sld

 

 

M

16342

37399

25-6-1944

1366

Flikkenbusch, Albert Gottlieb

A

pte

M

3328

M

22965

71309

 

1367

Flikkenbusch

A

pte

M

6227

III

11303

117006

 

1368

Flohil, Marinus

A

pte

M

829

M

19232

110914

 

1369

Flohr, Armand Sygismund

A

pte

M

4309

M

26738

97135

 

1370

Flohr, Gustaaf

A

pte

M

3287

M

22849

1516

 

1371

Flokstra, Albertus

A

brig

 

 

M

22047

75150

18-9-1944

1372

Floor, George

A

sgt

M

1184

M

22781

220303

 

1373

Florentinus, Anton George

N

sailor

M

3548

M

23554

17307/D

 

1374

Florentinus, Emiel

A

pte

M

4666

M

27095

38513

 

1375

Florentinus, Max Gerrit E.

A

pte

M

3961

M

26378

115015

 

1376

Florentinus, Rudy Henri A.

A

sgt

M

4664

M

27093

134312

 

1377

Fluckiger, Humphry Warren R.

A

pte

M

690

M

18221

173822

 

1378

Fluckiger, James Gordon W.

A

sld

 

 

M

25368

87326

18-9-1944

1379

Fluckiger, Jan

A

sgt

 

 

M

25371

73300

18-9-1944

1380

Fluckiger, Ronald Edwin D.

A

sld

 

 

M

25367

84324

18-9-1944

1381

Fluyter, Gijsbertus

N

sailor

M

2297

M

15979

4909

 

1382

Fokkens, Julius

A

sld

 

 

M

25202

8499

18-9-1944

1383

Fol, Hendrikus Aloysius

A

sgt

M

2143

M

12634

247307

 

1384

Fol, Sjoerd

A

sld

 

 

III

11416

168823

29-11-1943

1385

Folmer, Karel

A

sgt

M

6294

III

11532

 

 

1386

Fonds, Marcus

A

pte

M

1569

M

25165

195801

 

1387

Fontein, B.G.

A

sgt

 

 

M

20502

183594

18-9-1944

1388

Forbes de Timmerman, Frits

A

sld

 

 

M

22899

86619

25-6-1944

1389

Fortuijn, Ernst Willem

A

sld

 

 

M

22904

 

18-9-1944

1390

Foss, Gustaaff

A

sgt

 

 

M

15353

 

18-9-1944

1391

Fosse, E.H. de la

A

pte

M

6114

III

5495

12806

 

1392

Fouw, Johan de

A

sgt

 

 

M

25319

 

18-9-1944

1393

Franciscus, Cornelis

A

sgt

M

3723

M

24512

92057

 

1394

Francke, Jan

A

pte

M

4307

M

26736

97324

 

1395

Francke, Louis Herman

A

sld

 

 

III

5496

630895

1-11-1942

1396

Frank, Eduard

A

sgt

M

6202

III

11001

76020

 

1397

Frank, Lucien

A

sgt

M

6095

III

4246

16202

 

1398

Franke, J.H.

A

sgt

 

 

M

22158

141095

18-9-1944

1399

Frankema, Marinus

A

sgt

M

4049

M

26466

121622

 

1400

Franken, Maurice

A

pte

M

3623

M

23923

175506

 

1401

Frankfurther, Arthur

A

pte

M

3254

M

22721

204994

 

1402

Frankhuizen, Christiaan C.

A

wo2

M

2992

M

21816

72630

 

1403

Franquemont, Jan Romeo von

A

pte

M

4968

M

27412

39621

 

1404

Franquemont, Tony von

A

pte

M

4663

M

27092

75919

 

1405

Frans, Armano Walter

A

sgt

 

 

M

20663

42502

18-9-1944

1406

Frans, Hendrik

A

sgt

 

 

M

19101

77273

18-9-1944

1407

Frans, Walter Ernest

A

sgt

 

 

M

21668

206498

18-9-1944

1408

Fransen, M.J.F.J.

A

aoo

 

 

M

18013

2365/R

8-5-1944

1409

Fransz, Antonius Charles

A

sgt-maj

M

4684

M

27113

80809

 

1410

Fransz, Gustaaf Adolf

A

sgt

 

 

M

23657

 

18-9-1944

1411

Fransz, Jan Antoon Gijsbert

A

pte

M

4329

M

26758

43611

 

1412

Fransz, Theodoor Arthur M.

A

sgt

M

4336

M

26765

39115

 

1413

Franz, Klaas

A

pte

M

1065

M

21711

51813

 

1414

Frederik, Maurits

A

pte

M

5091

M

27536

79059

 

1415

Frederiksz, Leo

A

pte

M

1723

M

26139

11414

 

1416

Fredriksz, Jony Ido

A

pte

M

3801

M

26211

63023

 

1417

Fredriksz, J.W.

N

matr

 

 

M

19443

8495/D

18-9-1944

1418

Freemouw, Jacobus Johny

A

pte

M

784

M

19125

6714

 

1419

Freeth, Max

A

sgt

M

4640

M

27069

72917

 

1420

Fremerie, Willem Cornelis

A

pte

M

2577

M

17481

185200

 

1421

Freni, George Constans

A

pte

M

2197

M

13408

53909

 

1422

Freni, Hendrik

A

pte

M

 

III

11998

20496

3-10-1944

1423

Frenk, Abraham

A

pte

M

3100

M

22118

213595

 

1424

Frens, Jacob

A

pte

M

2910

M

21411

97799

 

1425

Fridael, Johannes Hubertus

A

pte

M

1567

M

25137

79546

 

1426

Frieling, Herman Bernard R.

A

sld

 

 

M

25406

18105

18-9-1944

1427

Frieser, Frits

A

sgt

M

2245

M

15261

31804

 

1428

Frieser, Hermanus Redricus

A

pte

M

4672

M

27101

10024

 

1429

Frieser, Willem Karel

A

pte

M

3512

M

23461

118813

 

1430

Friso, Paul Wilhelm Marius

A

sld

M

 

M

25528

 

18-9-1944

1431

Frouws, Jan

A

sld

M

 

III

10944

 

29-11-1943

1432

Frowein, Dirk Jacob

A

pte

M

1032

M

21017

55494

 

1433

Frijters, Wilhelm

A

sgt

M

3665

M

24274

217111

 

1434

Fuchs, John Ullrich

A

pte

M

4332

M

26761

148223

 

1435

Fukur, Arman

A

sgt

M

4747

M

27180

18405

 

1436

Funke, Alexander Paul

A

pte

M

1191

M

22915

178108

 

1437

Furstenrecht, Francois L. von

A

pte

M

6438

III

12123

112910

 

1438

Furstner, Theodorus

A

pte

M

5160

M

27607

92015

 

 

Index                Terug naar Kampen op Java