Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        2-4-2017

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter M)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

3046

Maagdenberg, Victor Emmanuel

A

pte

M

1461

M

24590

41213

 

3047

Maagdenberg, Willem Johannes

A

pte

M

2976

M

21762

93297

 

3048

Maal, Jacob van der

A

sgt

M

2461

M

16919

144599

 

3049

Maandag, Hendrik Johan W.

A

pte

M

2682

M

19167

82497

 

3050

Maarssen, Aldert

A

sld

 

 

III

6199

97895

1-6-1943

3051

Maas Geesteranus, Jan Albert

A

pte

M

1591

M

25322

195704

 

3052

Maas, Petrus

A

wo2

M

4111

M

26528

82207

 

3053

Maasland, Paul

A

pte

M

3392

M

23119

 

 

3054

Maat, Jan Marinus

A

sgt

 

 

III

14965

188896

30-5-1943

3055

Mabelis, Abraham Pieter

A

sgt

M

2821

M

20405

214905

 

3056

Mac Gillavry, John

A

sgt

M

2947

M

21674

 

 

3057

Mac Gillavry, John Robert

A

pte

M

3478

M

23366

129623

 

3058

Mac Gillavry, Theodore

A

pte

M

6235

III

11334

18012

 

3059

Mac Lennan, August

A

pte

M

5064

M

27509

89818

 

3060

Mack, W.J.R.

A

adj oo

 

 

I

25607

 

28-7-1943

3061

Macke, Johan Bernard

A

sld

 

 

M

25545

 

18-9-1944

3062

Maessen, Antonius Johannes

A

pte

M

4742

M

27175

97252

 

3063

Maessen, Jules

A

pte

M

4757

M

27190

97263

 

3064

Mager, Henri Charles

A

alt

 

 

M

22067

69843/R

18-9-1944

3065

Maingay, George

A

sld

 

 

III

13447

 

30-6-1943

3066

Maingay, Petrus Jacobus

A

sld

 

 

III

15039

53008

13-6-1943

3067

Majoor, Herman

A

brig

 

 

M

21859

 

25-6-1944

3068

Maka, J.H.F.

A

pte

 

 

III

7319

92053

4-10-1944

3069

Maks, Edward Frederik

A

sgt

M

3343

M

23020

32809

 

3070

Mallen, Jan Leonard F.

A

pte

M

456

M

26992

90167

 

3071

Mamuaja, Amos Kaparang

A

cpl

 

 

I

4182

4077

27-11-1942

3072

Man, Maximiliaan Pierre E. de

A

pte

M

673

M

17975

178894

 

3073

Mangelaar Meertens, Hendrik J.L.

A

sld

 

 

M

25490

200708

18-9-1944

3074

Mans, Bernard

A

sld

 

 

III

11370

197012

29-11-1943

3075

Manschot Beck, Frederik W.J.

A

pte

M

2156

M

12997

157112

 

3076

Manschot, Theodorus Gustaaf

A

cpl

M

3233

M

22678

93576

 

3077

Mansheym, Jacob

A

wo2

M

2685

M

19200

74868

 

3078

Manuel, Adolf Karel Philip

A

sld

 

 

III

11312

 

29-11-1943

3079

Manuel, Jan Rudolf

A

pte

M

6131

III

6212

21704

 

3080

Manuel, Johan

A

wo1

M

3508

M

23452

86542

 

3081

Manz, George Edmond

A

sgt

M

6299

III

11537

85166

 

3082

Maphar, Hendrik Willem

A

pte

M

4551

M

26980

18522

 

3083

Maphar, Homme

A

pte

M

1269

M

23745

194494

 

3084

Maquine, Willem Johannes

A

sld

 

 

M

5771

8197

18-9-1944

3085

Maramis, Victor Ludwig

A

pte

M

4589

M

27018

177823

 

3086

Marcks, John Robert

A

pte

M

3448

M

23261

37408

 

3087

Marcus, Willem Eduard L.

A

pte

M

4543

M

26972

 

 

3088

Marel, Adrianus van der

A

wo1

M

2879

M

20920

81351

 

3089

Maresch, Marinus

A

cpl

M

2514

M

17096

176221

 

3090

Marien, Heinrich Wilhelm

A

pte

M

3920

M

26337

95811

 

3091

Marien, Henri

A

sgt

M

3141

M

22272

90095

 

3092

Marius, Johan Christiaan Th.

A

pte

M

3658

M

24225

236808

 

3093

Marken van Gerhard, Christiaan V.

A

cpl

M

6221

III

11290

139815

 

3094

Markens, August Henri

A

sgt

M

2820

M

20403

163415

 

3095

Markx, Anton

A

sld

 

 

I

26680

95080

5-6-1943

3096

Marle, Karel Eduard van

A

sld

 

 

M

25191

 

18-9-1944

3097

Marlisa, C.W.

A

sld

 

 

III

6220

72103

8-7-1943

3098

Marlissa, Noke

A

pte

M

6421

III

12948

145522

 

3099

Marneth, Hendrikus

A

sgt-maj

 

 

III

11932

87244

29-11-1943

3100

Marquenie, Willem Pieter

N

cpl

M

2916

M

21530

8050

 

3101

Marsman, Marius

A

sgt

M

4083

M

26500

118000

 

3102

Martens, Bernard Berend

A

pte

M

4612

M

27041

57623

 

3103

Martens, E.G.A.

A

pte

M

5348

M

10839

26313

 

3104

Martens, Paul Erich

A

pte

M

439

M

16388

208396

 

3105

Martherus, Albert Henri G.

A

sgt

 

 

M

16456

 

18-9-1944

3106

Martherus, Hermanus Willem J.

A

sgt-maj

M

2990

M

21813

86856

 

3107

Martin, Jozef Jean

A

sgt

M

4713

M

27142

39916

 

3108

Martin, Paul Oscar

A

sld

 

 

I

20931

 

19-3-1943

3109

Martynse, Jan

A

pte

 

 

III

11397

186800

26-10-1944

3110

Maschhaupt, Rudolf

A

sld

 

 

I

14544

 

17-12-1942

3111

Massing, Albert

A

sld

 

 

III

12052

147612

29-11-1943

3112

Mast, Hilbert

A

sgt

M

3294

M

22867

9376

 

3113

Mastwijk, Gerardus van

A

sgt-maj

M

351

M

15259

62735

 

3114

Matheron, Jean Charles

N

cpl

 

 

III

4433

11014/D

29-11-1943

3115

Matheron, L.V.

A

cpl

M

5448

M

19505

91781

 

3116

Matla, Cornelis Johannes

A

pte

M

2194

M

13360

60498

 

3117

Mattern, M.J.E.F.

N

cpl

M

3431

M

15463

16112/D

 

3118

Matthey vd Hoeven, Friedrich

A

sgt

M

5017

M

27462

28203

 

3119

Mattheyer, Jacobus

A

sgt

 

 

III

11848

 

22-8-1943

3120

Matthijsen, Glaucus

A

sld

 

 

III

15333

110120

13-3-1944

3121

Matthijsen, Henri

A

sld

 

 

M

13509

 

18-9-1944

3122

Matzen, David

A

sld

 

 

M

23288

188603

18-9-1944

3123

Matzen, Edwin

A

sld

 

 

M

19558

186699

18-9-1944

3124

Maurits, Charles

A

sld

 

 

M

23743

86502

17-5-1944

3125

Mayer, Frans Theodoor

A

cpl

M

4535

M

26964

92339

 

3126

Mayer, Jacobus

A

cpl

M

4963

M

27407

93400

 

3127

Mazel, Pieter Lodewijk Gerard

A

sgt

 

 

III

14266

152699

2-7-1943

3128

Mechelen, Lambertus, P.P. van

A

sld

 

 

M

21944

229202

18-9-1944

3129

Mecklanfeld, Hendrikus

A

sgt

 

 

IV

3120

81610

5-11-1942

3130

Medema, Hendrikus

A

sgt

M

3003

M

21851

184508

 

3131

Meegen, Erik Johannes L. van

A

vdg

 

 

M

20187

 

25-6-1944

3132

Meelhuysen, George Ludwieg

A

pte

M

1552

M

25096

41323

 

3133

Meenen, Abraham van

N

vl mr

 

 

M

17559

6869

18-9-1944

3134

Meeng, Frans Alfred

A

cpl

 

 

M

25579

5510/D

18-9-1944

3135

Meeng, Jules Emole

A

sld

 

 

M

6315

7096

18-9-1944

3136

Meeng, Willem

A

cpl

M

4534

M

26963

84589

 

3137

Meer, Albert van der

N

wo2

M

670

M

17963

6413

 

3138

Meer, J.F. van

A

cpl

M

5294

M

10763

92415

 

3139

Meer, Pieter van der

A

sgt

M

3517

M

23471

180808

 

3140

Meerendonk, Willem van

A

pte

M

305

M

13515

136903

 

3141

Meert, Leonard Hugo

A

pte

M

1626

M

25491

30097

 

3142

Meerten, Zeger van

A

sgt

M

3045

M

21976

77995

 

3143

Meertens, Marinus

A

wo2

M

4058

M

26475

194999

 

3144

Meerts, Johannes Daniel

A

cpl

M

1228

M

23434

95874

 

3145

Meerveld, Gerard Antoine van

N

matr

 

 

III

7712

824/D

29-11-1943

3146

Meerzorg, Reinier Luqene

A

sgt

M

4966

M

27410

4576/R

 

3147

Mees, Frederik Gerardus

A

sgt

 

 

M

25162

91718

18-9-1944

3148

Meesche, Leendert van

N

sgt

M

5044

M

27489

35015

 

3149

Meestrum, L.L.A.

A

sgt-maj

 

 

III

4547

86973

29-11-1943

3150

Meeteren, Mattheus van

A

wo1

M

961

M

19836

82990

 

3151

Meezen, Rudger Allan

A

sld

 

 

I

12002

198623

 

3152

Megens, Eugene Jean Marie

A

sld

 

 

III

14582

90013

24-5-1943

3153

Meiboom, David Johannes

A

pte

M

4338

M

26767

160523

 

3154

Meiger, Henri Otto

A

pte

M

4771

M

27204

160923

 

3155

Meijboom, Max Herthold

A

pte

M

3468

M

23326

30402

 

3156

Meijer, Dirk

A

sld

 

 

III

7421

196807

9-19-1943

3157

Meijer, Dirk

A

pte

M

3890

M

26302

40108

 

3158

Meijer, Friedrik Peter Karel

A

sgt

M

4070

M

26487

 

 

3159

Meijer, George

A

pte

M

5003

M

27448

90207

 

3160

Meijer, Herman

A

pte

M

2292

M

15944

213409

 

3161

Meijer, Jacobus

A

sgt

M

3982

M

26399

48894

 

3162

Meijer, Jan de

A

sgt

M

2722

M

19317

139810

 

3163

Meijer, Johan Gerard Levinus

A

pte

M

4721

M

27150

14003

 

3164

Meijer, Roelf

A

pte

M

913

M

19417

184001

 

3165

Meijers, Koert

A

pte

M

2606

M

17723

140010

 

3166

Meijers, Sweis

N

sgt

M

5116

M

27562

9820

 

3167

Meima, Pieter

A

sgt

 

 

III

11517

 

29-11-1943

3168

Meinardi, Fokko

A

pte

M

4005

M

26422

91394

 

3169

Meir, Jan Bruno Eduard van

A

pte

M

3716

M

24488

126023

 

3170

Meisenbourg, Victor

A

wmr

 

 

M

25277

107503

18-9-1944

3171

Melger, Louis

A

wo2

M

6394

III

11914

76857

 

3172

Melis, Petrus

A

sld

 

 

M

15766

989/R

18-9-1944

3173

Mellema, Antoon

A

pte

M

2013

M

6314

219505

 

3174

Mendelsohn, Freddy Albert W.

A

sgt

 

 

III

14633

84027

28-11-1943

3175

Menger, Johannes Hendrik

A

sgt

 

 

III

13591

 

27-8-1943

3176

Menick, Eldimaar Willem

A

sld

 

 

I

11524

92514

16-11-1942

3177

Menick, Willem

A

sgt

M

3707

M

24434

80234

 

3178

Meningen, Jacobus Cornelis van

A

sgt

 

 

M

25561

92300

18-9-1944

3179

Menke, Paul

A

sgt

M

4519

M

26948

138019

 

3180

Mensinga, Herman Eduard

A

pte

M

3557

M

23641

73310

 

3181

Mensink, Hendrikus Johannes

A

pte

M

3060

M

22020

173194

 

3182

Menzo, Pieter

A

sgt

M

678

M

18000

82089

 

3183

Merelle, Adriaan Leonard

N

sail

M

1430

M

24334

9422

 

3184

Mergart, Gustaaf Alphons

A

pte

M

957

M

19757

44799

 

3185

Merghart, Temmerus

A

pte

M

3973

M

26390

71705

 

3186

Merkelbach, Izaac

A

aoo

 

 

M

19865

85983

18-9-1944

3187

Merkelbach, Jozeph Maris

A

brig

 

 

I

19015

 

3-1-1943

3188

Merkelbach, Marinus Adolf

A

pte

M

2619

M

17940

73707

 

3189

Merling Meijer, Paul

A

pte

M

5010

M

27455

35095

 

3190

Mertens, Ferdinand

A

pte

M

3530

M

23505

72121

 

3191

Mertens, J.T.

A

pte

M

5458

M

19518

96214

 

3192

Mertens, Johannes M.H.J.

A

sld

 

 

III

15132

14758

14-6-1943

3193

Merts, Anthonius Theodorus

A

sgt

M

2788

M

19963

196298

 

3194

Merwe, Willem van der

A

pte

M

4350

M

26779

94543

 

3195

Mes, Jan

A

pte

M

3081

M

22081

144498

 

3196

Mes, Lambertus

A

sgt-maj

 

 

M

25284

87441

18-9-1944

3197

Mespel, Augustinus van der

A

sgt

M

3338

M

23008

135496

 

3198

Mess Lapré, Arthur

A

pte

M

4317

M

26746

53213

 

3199

Messchendorp, Pieter

A

pte

M

827

M

19230

96013

 

3200

Mesters, Wilhelmus Johannes

A

sgt

M

5073

M

27518

 

 

3201

Mets, Johannus Petrus

A

sld

 

 

M

25135

102617

18-9-1944

3202

Metzelaar, Baan

A

sld

 

 

M

21767

216295

18-9-1944

3203

Metzelaar, Marinus J.W.

A

sld

 

 

M

22444

59099

18-9-1944

3204

Meulen, Lodolf van der

A

sgt

M

1628

M

25497

138494

 

3205

Meulen, Roelof Gerrit van der

A

pte

M

2208

M

13517

156197

 

3206

Meulen, Theodoor van der

A

pte

M

2262

M

15503

5595

 

3207

Meulenaar, Eduard

A

pte

M

4514

M

26943

48622

 

3208

Meulman, Andries

A

sgt

M

4060

M

22850

89056

 

3209

Meurs, Arend Jan

A

sgt

 

 

III

13695

 

27-5-1943

3210

Meurs, Derk

A

sgt

 

 

M

22568

2924/R

18-9-1944

3211

Meurs, Hendrikus

A

sgt

M

2996

M

21832

88912

 

3212

Meursinge, Jan Albert

A

sld

 

 

III

13448

 

16-7-1943

3213

Mey, Alexander Paul Martinus de

A

pte

M

5147

M

27594

11106

 

3214

Mey, Jacobus van der

A

sld

 

 

III

11671

95229

29-11-1943

3215

Mey, Johannes Hubertus van

A

brig

 

 

M

21707

58238

18-9-1944

3216

Mey, Rudolf Frederik de

A

wo1

M

4415

M

26842

54120

 

3217

Meyboom, Karel

A

sld

 

 

M

16378

3619

25-6-1944

3218

Meyboom, Willem Hubertus

N

stok

M

6164

III

7718

17421/D

 

3219

Meyden, Ferdinand van der

A

pte

M

1338

M

23951

96912

 

3220

Meyer, Carel

A

pte

M

3444

M

23244

239902

 

3221

Meyer, Charles Hans

A

sld

 

 

III

12067

 

24-9-1944

3222

Meyer, Coradi Ot

A

sgt

 

 

M

5727

73955

18-9-1944

3223

Meyer, Dieby Nicolaas

A

pte

M

1422

M

24288

18822

 

3224

Meyer, Emile

A

sgt

M

1132

M

22073

56796

 

3225

Meyer, Gijsbertus Johannes

A

sld

 

 

III

11995

184497

29-11-1943

3226

Meyer, Willem

A

pte

M

1732

M

26148

97677

 

3227

Meyer, Willem

A

sld

 

 

M

22021

134899

18-9-1944

3228

Meyjes, G.J.

A

sld

 

 

III

6324

157004

2-8-1943

3229

Meyjes, John

A

pte

M

369

M

15641

49195

 

3230

Meys, Abram

A

sgt

M

819

M

19211

62521

 

3231

Micahel, Armen

A

pte

M

1122

M

22018

181917

 

3232

Michels, Albertus

A

sgt

M

5077

M

27522

82934

 

3233

Michels, Anton Otto Johannes C.

A

sgt

M

4469

M

26898

85184

 

3234

Michels, Antonius Cornelis P.

A

sgt

 

 

M

27542

 

4-10-1944

3235

Michels, Arnoldus Gerardus H.

A

civ

 

 

M

24946

 

18-9-1944

3236

Michels, Karel Johannes Joachim

A

sgt

M

3234

M

22679

988

 

3237

Micola von Furstenrecht, W.A.M.

A

wo2

M

6443

III

12145

84215

 

3238

Middelkoop, Hugo van

A

pte

M

3569

M

23711

10997

 

3239

Midden, Johannes Hendrikus

A

sgt

 

 

I

22643

92446

12-4-1943

3240

Miedema, Hessel

A

sgt

M

562

M

17410

2367/R

 

3241

Miedema, Nanne Piet

A

wo2

M

2768

M

19799

92200

 

3242

Mieremet, Frans

N

cpl

M

3886

M

26298

13921

 

3243

Miero Meijer, Ernest Karl

A

pte

M

4781

M

27214

171322

 

3244

Miert, Frederik Johannes van

A

pte

M

832

M

19237

 

 

3245

Mik, Willem Jan de

A

sgt

M

3116

M

22145

138499

 

3246

Mil, J.G. van

A

sgt

 

 

III

4737

174209

7-11-1943

3247

Milane, George Mannes

A

sgt

M

4548

M

26977

92027

 

3248

Mildner, Anton Paul

A

pte

M

3470

M

23330

212595

 

3249

Milius, Arnold

A

pte

M

1023

M

20859

63795

 

3250

Mills, Hendrik Alexander

A

pte

M

3099

M

22117

139615

 

3251

Milt, Hendrik van

A

pte

M

6309

III

11572

3524

 

3252

Minde, Bernard Charles

A

sld

 

 

III

11297

 

10-6-1943

3253

Minnaard, Anton Johan Pieter

A

cpl

M

2912

M

21472

72028

 

3254

Minneboo, Wim

A

pte

M

205

M

9709

96516

 

3255

Minnen, Antonie Kornelis van

A

sgt

M

6340

III

11704

5115

 

3256

Minnen, J.L. van

A

sgt

M

6103

III

4731

92130

 

3257

Mispelblom Beyer, Cornelis J.T.

A

sgt

M

2901

M

21216

191

 

3258

Misseyer, Maurits Casimier

A

sgt

M

2944

M

21666

78701

 

3259

Mitchell, Ulrich

A

sgt

M

4059

M

26476

114504

 

3260

Modderkolk, Frederik

A

pte

M

1423

M

24298

196316

 

3261

Modderman, Gradus Hendrikus M.

A

pte

M

3458

M

23296

6013

 

3262

Moen, Pieter Willem

N

sail

M

4738

M

27170

16313/D

 

3263

Moens, Johannes Leendert

A

sld

 

 

M

25574

31698

18-9-1944

3264

Moerbeek, Henri Willem Chr.

A

pte

M

6455

III

12186

159506

 

3265

Moes, Albert

A

sgt

M

820

M

19214

88677

 

3266

Moes, Louis

A

pte

M

893

M

19381

31120

 

3267

Mohrmann, Gerhard Hendrik

A

pte

M

3070

M

22052

154394

 

3268

Mol van Lie, Piet

A

sgt

M

2599

M

17679

40900

 

3269

Mol, Petrus Jacobus

A

pte

M

1095

M

21892

179995

 

3270

Molen, Hendrik Christiaan van der

A

cpl

M

3069

M

22048

213812

 

3271

Molenaar, Jan

A

cpl

M

3984

M

26401

4686

 

3272

Molenaar, Joost

A

sgt

M

3066

M

22037

252603

 

3273

Molenkamp, Bernardus Johannes

A

sgt

M

577

M

17552

94695

 

3274

Molenmaker, Eduard Ferdinand

A

four

 

 

M

23566

84228

25-6-1944

3275

Molijn, Willem Thorsten

A

sld

 

 

M

13518

 

25-6-1944

3276

Molkenboer, Antonius Christianus

A

pte

M

2287

M

15869

170197

 

3277

Moll, F.J.H.

A

sld

 

 

III

6305

108296

19-5-1943

3278

Moll, Jean Alphonse

A

pte

M

4566

M

26995

22007

 

3279

Mollema, Cornelis

A

cpl

M

1199

M

23084

93653

 

3280

Mollenbroek, Johannes Samuel

A

cpl

M

4647

M

27076

95875

 

3281

Mollet, George Gerrit

A

pte

M

4546

M

26975

129723

 

3282

Mollet, Henky Hendrik

A

pte

M

4550

M

26979

143822

 

3283

Mollet, Tjallink

A

pte

M

4466

M

26895

95921

 

3284

Monfils, Johannes George

A

sgt

 

 

M

22260

60132

18-9-1944

3285

Monnekeau, Roul

A

pte

M

6453

III

12181

23996

 

3286

Montanart, Ch.E.

A

s/sgt

M

3875

M

26287

84455

 

3287

Montanart, F.L.

A

sgt

M

5315

M

10791

87207

 

3288

Monteiro, Adolf Bernard

A

pte

M

3968

M

26385

8817

 

3289

Monterie, Willem Robert

A

cpl

M

4507

M

26936

88768

 

3290

Montijn, Christian Leonardus

A

pte

M

3959

M

26376

171616

 

3291

Montijn, Pieter

A

pte

M

3058

M

22016

162898

 

3292

Moock, Antoni Willem van

A

sld

 

 

M

21894

 

18-9-1944

3293

Mooi, Jan

A

sgt

M

561

M

17396

992/R

 

3294

Moonen, Jacob Adolf

A

pte

 

 

M

17002

94836

20-9-1944

3295

Moonen, Johannes

A

pte

M

6350

III

11744

131999

 

3296

Moonen, Johannes Willem

A

sld

 

 

M

21993

81895

18-9-1944

3297

Moorselaar, Daniel van

A

wo2

M

2819

M

20400

88104

 

3298

Moosdijk, Willem Martinus vd

A

sgt

 

 

M

12966

 

25-6-1944

3299

Mooy, Johannes Juda

A

pte

M

4000

M

26417

190413

 

3300

Moquette, J.B.

A

pte

M

6132

III

6289

48606

 

3301

Morbeck, Harry Pieter Frederik

A

sld

m

 

M

16429

16323

25-6-1944

3302

Morbeck, Richard

A

pte

M

2504

M

17066

70999

 

3303

Morel, Frederik Hendrik C.F.

A

cpl

M

204

M

9699

93845

 

3304

Morsink, J.M.

A

kan

 

 

M

19431

93591

18-9-1944

3305

Moschel, Otto Willem van

A

sld

 

 

M

25210

31823

18-9-1944

3306

Moser, Friederich Ferdinand

A

pte

M

4542

M

26971

145722

 

3307

Mossel, Frederik Anthony

A

brig

 

 

M

22093

2375/R

18-9-1944

3308

Mossou, Emile George

A

wo1

M

3133

M

22207

 

 

3309

Most, Andries van der

A

sgt

M

532

M

17281

70163

 

3310

Mot, Frans

A

brig

 

 

M

22327

95137

18-9-1944

3311

Motman, Cornelis Pieter W. van

A

sgt

M

2712

M

19295

128503

 

3312

Motta, Alexander Eduard

A

sgt

M

2759

M

19605

179798

 

3313

Mouche, Victor

A

pte

M

5028

M

27473

84512

 

3314

Mourik, B.B. van

A

sld

 

 

III

7442

135604

2-7-1943

3315

Mourik, Gerardus Rulof A. van

A

sgt

M

1150

M

22248

82490

 

3316

Mourik, J.B. van

A

sld

 

 

III

7389

177406

24-6-1943

3317

Mouthaan, Albert Henri

A

pte

M

2987

M

21796

123196

 

3318

Mouthaan, Johann Friederich W.

A

sgt

M

1632

M

25501

1398

 

3319

Mouthan, Johannes Henri

A

pte

M

3158

M

22358

129523

 

3320

Movig, Ludwig Emil

A

pte

M

2153

M

12758

184098

 

3321

Muis, Henri

A

sgt-maj

 

 

III

12187

89717

15-6-1943

3322

Mul, Nicolaas

A

pte

M

5065

M

27510

10815

 

3323

Mulder, Anton Roelof

N

sgt

 

 

M

22740

8357

18-9-1944

3324

Mulder, Feiko Liefort

A

sgt

M

3918

M

26335

201013

 

3325

Mulder, Hans Hein

A

sgt

M

5076

M

27521

140016

 

3326

Mulder, Herman

A

sgt

M

3106

M

22129

42201

 

3327

Mulder, Izaak

A

sld

 

 

M

17624

124200

18-9-1944

3328

Mulder, Jacob Anne

A

pte

M

972

M

20104

 

 

3329

Mulder, Jan

A

pte

M

812

M

19197

1895

 

3330

Mulder, Jan Theodorus

A

pte

M

1618

M

25452

19400

 

3331

Mulder, Louis Henri Denis

A

sgt

 

 

III

4228

 

9-9-1943

3332

Mulder, Petrus

A

pte

 

 

III

11725

127396

27-9-1944

3333

Mulder, Rudie

A

sgt

 

 

M

27566

 

4-10-1944

3334

Mulder, Wiebe Jan

A

sgt

 

 

M

17039

 

18-9-1944

3335

Mulier, Tom Felix

A

sld

 

 

M

13510

74017

18-9-1944

3336

Mullemeister, J.Ph.

A

sgt

M

6091

III

4083

191508

 

3337

Muller von Czernicki, Otto N.J.

A

pte

M

3222

M

22639

225509

 

3338

Muller, Anton Willem

A

sgt

M

 

M

22991

 

18-9-1944

3339

Muller, Carl Wilhelmus Gerardus

A

 

M

2155

M

12791

139306

 

3340

Muller, F.

N

sail

M

6188

III

10948

 

 

3341

Muller, Frans Jozef Willem

A

sld

 

 

I

9837

16794

21-2-1943

3342

Muller, Frederik Wilhelm

A

pte

M

504

M

17035

62411

 

3343

Muller, Hendrik

A

sld

 

 

M

25282

89401

18-9-1944

3344

Muller, Hendrikus

A

 

M

2261

M

15500

951

 

3345

Muller, Henri

A

pte

M

3702

M

24424

31720

 

3346

Muller, Louis Willem

A

pte

M

2735

M

19362

1229/R

 

3347

Muller, Paul

A

pte

M

1625

M

25483

 

 

3348

Muller, Pieter Maurits

A

sld

 

 

M

25175

171123

18-9-1944

3349

Muller, Willem hendrik

A

sld

 

 

M

23348

101423

25-6-1944

3350

Muller, Willy

A

sgt

M

4633

M

27062

33309

 

3351

Munch, Johan

A

pte

M

3351

M

23042

41112

 

3352

Munnich, Willem

A

sld

 

 

III

11431

57694

29-11-1943

3353

Munnik, H.P. de

A

sgt

 

 

M

17680

59457

18-9-1944

3354

Munnikhuyzen, Gustaaf Pieter

A

pte

M

3567

M

23703

176314

 

3355

Munster, Martinus Maximiliaan

A

pte

M

4655

M

27084

94376

 

3356

Muntenaar, Anton

A

sgt-maj

 

 

M

22097

396/R

18-9-1944

3357

Musch, Otto Adolf

A

pte

M

855

M

19287

194094

 

3358

Musch, Wijnand

A

pte

M

2277

M

15618

126094

 

3359

Muskens, A.G.J.

A

sgt

 

 

M

22762

5198

18-9-1944

3360

Myers, Willem Nicolaas

A

sgt

M

6086

III

3330

103206

 

 

 

Index                Terug naar Kampen op Java