Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        29-4-2017

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter S)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

4134

Saager, Paulus

A

sgt

M

1251

M

23479

245908

 

4135

Saas, Maceles

A

sgt

M

2645

M

23542

94612

 

4136

Saat, Henri

A

cpl

M

4096

M

26513

93145

 

4137

Saint Martin, Corneille Marie

A

sld

M

1255

M

23731

193516

 

4138

Saloman, Adriaan Daniel

A

sld

M

6150

III

7404

 

 

4139

Saloman, Charles Henri Francois

A

pte

M

3477

M

23359

16701

 

4140

Salomon, Johan Reinier

A

pte

M

2956

M

21710

65562

 

4141

Salomonson, Herman Willem

A

sgt

 

 

M

6543

186013

25-6-1944

4142

Samuels, Albert

A

sld

M

307

M

13541

25215

 

4143

Samuels, Ary

A

sld

 

 

M

21801

2602

18-9-1944

4144

Sandberg tot Essenburg, Cor. Joh.

A

pte

M

3011

M

21872

128701

 

4145

Sandee, C.W.

A

cpl

M

5295

M

10764

93815

 

4146

Sanders, Arnoldus Reinierus H.

N

matr

M

224

M

10855

14611

 

4147

Sanders, David

A

pte

M

3418

M

23181

216097

 

4148

Sanders, Gerrit H.

A

four

 

 

III

11680

315/R

29-11-1943

4149

Sanders, Maurits Philip

A

sld

 

 

M

25372

 

18-9-1944

4150

Sanderse, Johannes Levinus C.

A

sgt

M

1726

M

26142

83614

 

4151

Santen, Johan van

A

pte

M

2745

M

19428

139697

 

4152

Sar, Robert Freddy van der

A

sgt

M

4505

M

26932

92093

 

4153

Saris, Johannes Nicolaas

A

pte

M

4375

M

26804

94617

 

4154

Saris, Willem Anton

A

cpl

M

4516

M

26946

96102

 

4155

Sassen, Christiaan Eduard

A

pte

M

2862

M

20728

231301

 

4156

Sassen, Marius Gustave Emile

A

sld

M

1010

M

20758

16897

 

4157

Sassen, Philip Joseph Antoon

A

sgt

M

1189

M

22892

217400

 

4158

Satijn, Walter

A

pte

M

3377

M

23093

113700

 

4159

Saulus, Willy Jules August

A

sld

M

1434

M

24375

125721

 

4160

Savelkoul, Antoon Pieter Wijnand

A

sld

M

888

M

19376

211899

 

4161

Savonije, Bernardus Johannes

A

sgt

M

677

M

17992

81943

 

4162

Savornin Lohman, Johannes van

A

sld

 

 

I

20441

 

14-2-1943

4163

Sayers, Donald Ferdinand

A

pte

M

4483

M

26912

152822

 

4164

Schaad, Willy Herman

A

pte

M

4618

M

27047

41916

 

4165

Schaafsma, Steven

A

olt

 

 

III

11273

89943

29-11-1943

4166

Schaap, Bernardus

A

sgt

M

2824

M

20414

195098

 

4167

Schaap, Johannes

A

sgt

M

611

M

17772

75875

 

4168

Schaareman, Casper Jacobus

A

sgt

M

1083

M

21827

90849

 

4169

Schabos, Theodoor

A

sld

M

850

M

19279

91871

 

4170

Schaegen, Pieter

A

sld

M

6458

III

12194

88595

 

4171

Schafer, Henri Joseph

A

sld

 

 

III

11538

 

23-6-1944

4172

Schaffber, Wilhelm Adolf E.O.

A

sld

M

1666

M

25573

18300

 

4173

Schaft, Albertus van der

A

sgt

M

865

M

19322

84849

 

4174

Schakel, Durk

A

sgt

M

2256

M

15377

114205

 

4175

Schalk, Cornelis Petrus

A

wo2

M

2707

M

19272

78958

 

4176

Schalkwijk, A.P.

A

cpl

 

 

III

3819

88429

26-9-1944

4177

Schansman, Breton

A

sld

 

 

III

11648

9303

6-4-1944

4178

Schapelhouman, Jan

A

aoo

 

 

M

20262

80861

18-9-1944

4179

Schaper der Alderwereld vSJ, E.

A

sld

 

 

M

12734

131412

25-6-1944

4180

Schara, Maximiliaan

A

sgt

M

4508

M

26937

50016

 

4181

Schardijn, Mare Adriaan Michel

A

sld

M

4463

M

26892

164123

 

4182

Scharenburg, Jacobus H. van

A

aoo

M

1028

M

20910

84475

 

4183

Scharff, Pieter

N

sail

M

5025

M

27470

2218/D

 

4184

Schatte Olivier, Gerrit H. van der

A

sld

M

223

M

10836

186706

 

4185

Schaul, Johannes Lodewijk

A

brig

M

783

M

19120

89457

 

4186

Scheele, Pieter

A

pte

M

4026

M

26443

96302

 

4187

Scheemaker, E.J. de

A

pte

M

5341

M

10827

163520

 

4188

Scheemaker, George de

A

pte

M

3174

M

22454

95699

 

4189

Scheepers, George Josephus

A

pte

M

4711

M

27140

88299

 

4190

Scheepers, Jacob Willem A.H.

A

sld

 

 

M

25315

 

18-9-1944

4191

Scheepmaker, George Johan

A

pte

M

3255

M

22724

122297

 

4192

Scheer, Johan van der

A

wo2

M

2239

M

15123

188095

 

4193

Scheerder, Ramirez

A

sld

M

889

M

19377

195294

 

4194

Scheers, J.A.

A

cpl

M

5418

M

13547

90205

 

4195

Scheerstra, Jakob

A

fus

M

206

M

9710

94045

 

4196

Scheffelaar, Johannes Willem

A

sld

M

1016

M

20825

137697

 

4197

Scheffelaar, Paul Antonie

A

pte

M

4631

M

27060

87022

 

4198

Scheffer, Sybrandus Eugene

A

pte

M

3936

M

26353

179617

 

4199

Scheffer, Willem Ferdinand

A

sgt

M

1696

M

25726

 

 

4200

Scheffers, Willem Gerard

A

sld

 

 

M

25351

148299

18-9-1944

4201

Scheffmann, J.M.

A

sld

 

 

M

17018

12801

28-12-1943

4202

Schekkerman, Dirk

A

sld

 

 

M

25302

 

18-9-1944

4203

Scheldwacht, Charles

A

sgt

M

353

M

15290

89006

 

4204

Schelfhorst, Johannes Herman

A

sgt

M

3876

M

26288

165808

 

4205

Schelkers, Albert Leopold

N

sail

M

3631

M

24024

20076

 

4206

Schell, Johannes Evert Hermanus

A

sgt-maj

M

4418

M

26847

89458

 

4207

Schell, John

A

wo1

M

2094

M

11130

79399

 

4208

Schelvis, Pieter

A

sld

M

1370

M

25174

217409

 

4209

Schenk, Pieter Martinus

A

sld

 

 

M

25172

26898

18-9-1944

4210

Schenkhuizen, Eduard

A

cpl

M

4964

M

27408

90807

 

4211

Schenkhuizen, Joseph Albert

N

cpl

M

4991

M

27435

4110/D

 

4212

Schepers, Cornelis

A

sld

 

 

M

25192

 

18-9-1944

4213

Schepers, Gerrit

A

sld

 

 

M

25237

179318

18-9-1944

4214

Scherer, Johannes

N

schm

M

386

M

15993

10925

 

4215

Schermerhorn, Edgar Johan G.

A

pte

M

2311

M

16178

 

 

4216

Scheur, C. van der

A

sgt

 

 

III

12214

197896

30-9-1944

4217

Schiferli, Jacob Karel Johannes

A

sgt

M

3308

M

22896

179301

 

4218

Schifferling, Eddy Dagobert

N

sail

M

4101

M

26518

20419/D

 

4219

Schijndel, Leonardus Petrus van

A

sgt

M

2649

M

18334

 

 

4220

Schild, Jacob Jacobus

A

sgt

M

3090

M

22103

98796

 

4221

Schilt, Arie Adriaan

A

pte

M

2176

M

13124

84160

 

4222

Schimmelmann, Johan E. von

A

sld

 

 

M

25418

 

18-9-1944

4223

Schiphorst, Antoon

A

pte

M

3205

M

22593

105098

 

4224

Schipper, Ferdinand

A

aoo

 

 

M

19954

75912

18-9-1944

4225

Schipper, Jan

A

olt

 

 

III

11520

78925

29-11-1943

4226

Schipper, Machiel

A

sld

 

 

M

13207

207394

18-9-1944

4227

Schippers, Henri

A

sld

M

384

M

15892

53298

 

4228

Schippers, Willem

A

pte

M

3206

M

22597

245102

 

4229

Schlamilch, Willem

A

pte

 

 

M

20890

1500

18-9-1944

4230

Schlechter, F.

A

sgt

M

6364

III

11808

 

 

4231

Schlee, Johannes

A

cpl

M

5108

M

27554

88176

 

4232

Schlette, Gijs Hugo

A

sgt

M

4656

M

27085

134119

 

4233

Schmeitz, Marie Jan Hubert

A

sld

M

1347

M

23972

175007

 

4234

Schmid, Frans

A

sgt

 

 

III

14444

91754

29-8-1943

4235

Schmid, Karel Julius

A

sld

 

 

III

14509

97911

4-12-1943

4236

Schmidhamer, Carolus

A

pte

M

5045

M

27490

58494

 

4237

Schmidt, David

A

brig

M

560

M

17389

94639

 

4238

Schmidt, Frits Joan Godfried

A

sgt

 

 

M

20204

 

18-9-1944

4239

Schmidt, Roeland

A

sgt-maj

M

4394

M

26823

90712

 

4240

Schnabel, Anton Evert

A

sgt

 

 

M

25115

30008

18-9-1944

4241

Schneyder, A.J.

A

pte

M

5304

M

10777

161711

 

4242

Schoe, Pieter Cornelis

A

pte

M

3074

M

22062

212402

 

4243

Schoemaker, Auke

A

sgt

 

 

III

11759

97896

20-8-1943

4244

Schoen, Jan Cornelis

A

sld

M

6230

III

11308

 

 

4245

Schoenmakers, Anton

A

sgt-maj

 

 

M

25596

91323

18-9-1944

4246

Schoenmakers, Cornelis J.G.M.

A

pte

M

3239

M

22688

204409

 

4247

Schoevaart, H.J.

A

sld

 

 

III

6705

153614

30-6-1943

4248

Schoewert, Cornelis

A

sld

 

 

III

14312

211005

13-5-1943

4249

Schols, Tony

A

sgt

 

 

M

25374

 

18-9-1944

4250

Scholte, Adam

A

sld

M

1126

M

22054

83633

 

4251

Scholte, Felix Constantijn

A

sld

M

1592

M

25326

79296

 

4252

Scholte, Pieter

A

sgt

M

916

M

19425

75025

 

4253

Scholten, Lambertus

A

sgt

M

201

M

9694

85144

 

4254

Scholtmeyer, H.R.

A

sld

M

6136

III

6707

57800

 

4255

Scholtz, F.N.

A

sld

 

 

III

6709

89421

20-1-1943

4256

Schone, Herman Pieter Andries

A

cpl

M

6380

III

11869

 

 

4257

Schonewille, Jan

A

sgt

M

280

M

12949

97096

 

4258

Schonhage, L.A.

A

brig

 

 

III

3823

93456

7-6-1943

4259

Schook, Louis Christiaan

A

wmr

 

 

M

23222

237409

18-9-1944

4260

Schooneveldt, Johannes Cornelis

A

sgt

M

122

M

5003

205109

 

4261

Schoonhoven, H.M.

A

sld

 

 

M

17695

216696

18-9-1944

4262

Schoor, Lodewijk Willem H. v.d.

A

brig

 

 

M

23257

67428

18-9-1944

4263

Schoor, Tom van der

A

sgt

M

4552

M

26981

91766

 

4264

Schoorel, Alexander Frederik

A

sgt

M

4996

M

32

152411

 

4265

Schoorel, Jan van

A

sgt

M

4957

M

27401

147803

 

4266

Schoot, Evert van der

A

sld

 

 

M

25502

164410

18-9-1944

4267

Schooten, Gerardus Antonius van

N

cpl

M

197

M

9679

13419

 

4268

Schornack vd Waag, Johannes AS

A

pte

M

3632

M

24025

30408

 

4269

Schornagel, Willem

A

aoo

 

 

III

14982

81619

31-12-1943

4270

Schot, Johan Gerard

A

sld

 

 

M

25410

167204

18-9-1944

4271

Schotman, Adriaan Denis

A

sgt

 

 

M

22540

 

18-9-1944

4272

Schotman, Jan

A

sgt

 

 

M

12958

 

18-9-1944

4273

Schou, E.O.

A

cpl

M

5335

M

10821

78342

 

4274

Schoute, Piet Heyn

A

pte

M

6137

III

6714

211310

 

4275

Schouten, Hendricus

A

sgt

M

4051

M

26468

186903

 

4276

Schouten, Johannes Wilhelmus F.

A

sld

 

 

M

25536

109609

18-9-1944

4277

Schouten, Joseph Johannes W.

A

sld

 

 

M

21732

138597

18-9-1944

4278

Schouten, Willem

A

sgt

M

2629

M

17973

83271

 

4279

Schouten, Willem Alexander M.

A

sld

 

 

M

19157

9998

30-1-1944

4280

Schouwenburg, Karel Lourens

A

sld

M

680

M

18027

233209

 

4281

Schraaf, P. van der

A

sld

M

5459

M

19519

95121

 

4282

Schrader, Riemer

A

pte

M

2022

M

6399

191601

 

4283

Schram, Cornelis Henri

A

pte

M

2861

M

20716

5294

 

4284

Schram, Frederik Fransiscus

A

sld

M

499

M

17019

 

 

4285

Schramm, Richard

A

sld

M

6492

III

11953

133120

 

4286

Schreefel, Benjamin Jozef Simon

A

pte

M

3715

M

24479

95615

 

4287

Schreefel, Cornelis August

A

pte

M

3712

M

24478

88722

 

4288

Schreiber, August Paul

A

sld

M

6228

III

11304

88822

 

4289

Schreiber, Wilhelm

A

pte

M

4506

M

26935

97404

 

4290

Schreuder, Hendrikus

A

pte

M

4974

M

27418

 

 

4291

Schreuder, Peters Pierre August

A

sld

 

 

M

21758

135594

18-9-1944

4292

Schreuders, Henricus Theodorus J.

A

sld

 

 

M

21690

393

18-9-1944

4293

Schreuders, Jan

A

pte

M

6138

III

6721

164716

 

4294

Schreurs, Jan Hubert

A

sgt

M

490

M

16914

81986

 

4295

Schreurs, Pieter

A

brig

 

 

III

11824

91224

14-10-1943

4296

Schrewelius, Sven Albert Karel

A

sld

 

 

M

21910

 

18-9-1944

4297

Schrijver, George Lodewijk

A

pte

M

3211

M

22609

219004

 

4298

Schrijver, Samuel

A

sgt

 

 

M

21695

90196

18-9-1944

4299

Schroder, Adrianus Cornelis

A

brig

M

203

M

9697

86389

 

4300

Schroder, Paul Ferdinand Adolf

A

pte

M

4368

M

26797

106803

 

4301

Schroder, Wilhelm Herman

A

sgt-maj

 

 

III

10981

84167

14-11-1943

4302

Schuch, Hieronimus

A

sgt

M

2253

M

15343

8597

 

4303

Schuit, Anton

A

sld

 

 

M

22312

27723

25-6-1944

4304

Schuit, Paul

A

sld

 

 

M

22313

90421

25-6-1944

4305

Schuitema, Albert

A

sgt

M

3558

M

23649

 

 

4306

Schuller tot Peursum, Jos. ADC

A

pte

M

4489

M

26918

133820

 

4307

Schulte, Jan

A

sld

M

1733

M

27152

133920

 

4308

Schultes, Jan Johan Anton

A

sld

M

800

M

19151

93796

 

4309

Schultz, G.O.H.

A

cpl

M

5447

M

19504

90809

 

4310

Schultz, J.

A

sld

M

5343

M

10829

94714

 

4311

Schultz, Johan Rudolf

A

cpl

M

4052

M

26469

97091

 

4312

Schultz, Leonard Frederik

A

sgt

M

3561

M

23656

 

 

4313

Schultz, Louis Emilior

A

pte

M

4380

M

26809

95018

 

4314

Schultz, Piet

A

sgt

M

6388

III

11905

12810

 

4315

Schultz, Reinier Alexander

A

pte

M

4651

M

27080

120714

 

4316

Schuppers, Bernard

A

sgt-maj

M

276

M

12880

85197

 

4317

Schurink, B.

A

sld

 

 

III

11390

 

29-11-1943

4318

Schurink, B.H.H.

A

sgt

 

 

III

3426

141795

25-5-1943

4319

Schut, Berend

A

sgt

M

825

M

19221

 

 

4320

Schut, George Hendrik

A

pte

M

3481

M

23383

18113

 

4321

Schut, Hendrik Jan

A

sgt

M

3091

M

22104

97277

 

4322

Schut, Roelf

A

pte

M

4431

M

26860

95896

 

4323

Schute, Jan

A

cpl

 

 

M

16354

94403

18-9-1944

4324

Schutt, Johannes

A

sld

 

 

III

6732

74398

1-1-1944

4325

Schutte, Arie

N

cpl

M

965

M

19938

10536

 

4326

Schutte, Berend Jan

A

sld

M

1722

M

26138

76694

 

4327

Schutte, Hendrik Jan

A

pte

M

4751

M

27184

90821

 

4328

Schutte, Johannes

A

pte

M

4033

M

26450

92247

 

4329

Schuttevaer, Harry

A

sld

 

 

III

13814

 

2-7-1943

4330

Schutz, Sigismund

A

sgt

M

6204

III

11005

 

 

4331

Schuurman, Marinus

A

pte

M

4774

M

27207

91107

 

4332

Schuylenburg, Ferdinand August

N

sail

M

4334

M

26763

20374

 

4333

Schuylenburgh, Henri

N

cpl

M

6099

III

4469

6713/D

 

4334

Schuylenburgh, Jean Eduard van

A

pte

M

4062

M

26479

164223

 

4335

Schuyt, Andries Gerardus H. vd

A

pte

M

5037

M

27482

109418

 

4336

Schwab, Benjamin

A

pte

M

4376

M

26805

91221

 

4337

Schwab, Dirk Willy Joseph

A

pte

M

2953

M

21693

21898

 

4338

Schwartz, George Marie de

N

sgt

M

2557

M

17364

7856

 

4339

Schwartz, Xavier

A

sld

 

 

III

11353

6096

7-10-1944

4340

Schwartzman, Emile Charles

A

cpl

M

3155

M

22343

96801

 

4341

Schwartzman, Herman Otto

A

sld

M

799

M

19149

10814

 

4342

Schweitz, Jacobus Andries

A

sgt

M

4559

M

26988

20514

 

4343

Scipio Blume, Daan Albert H.

A

pte

M

4623

M

27052

96401

 

4344

Scipio, Gaston

A

pte

M

3987

M

26404

85795

 

4345

Sebo, Cornelis

A

sld

 

 

III

12190

53096

29-11-1943

4346

Secherling, F.C.G.

A

aoo

 

 

M

17325

2372/R

18-9-1944

4347

Secherling, Ludwig

N

sail

M

6399

III

11942

21116/D

 

4348

Seeuwen, Karel

A

sld

 

 

M

17020

86301

18-9-1944

4349

Segboer, Adriaan

A

sld

 

 

M

17061

213407

18-9-1944

4350

Sellier, John Henri Jurien

A

pte

M

2683

M

19172

77305

 

4351

Sellies, Klaas

A

sld

 

 

M

19338

105194

18-9-1944

4352

Sencerie, Victor Guillaume de la

A

sgt

M

4958

M

27402

18496

 

4353

Senff, Karel Rudolf Mary

A

sld

M

261

M

12597

52417

 

4354

Senn van Bazel, Willem Jacob Chr.

A

sld

M

954

M

19645

25397

 

4355

Seriere, Gerard Eugene de

A

pte

M

2542

M

17290

84810

 

4356

Serno, Johannus Albertus

N

cpl

M

578

M

17564

13112

 

4357

Sersansie, Aldwin

A

sgt

M

4383

M

26812

37120

 

4358

Sersansie, Frederik Francois

A

sld

 

 

M

16477

 

18-9-1944

4359

Sesseler, Leonard Ernst Samuel

A

pte

M

3347

M

23028

140512

 

4360

Seters, Frans Adolf van

A

sgt

M

5137

M

27584

108315

 

4361

Seters, Jacob van

A

pte

M

4998

M

27443

68517

 

4362

Seubers, Geert

A

brig

 

 

M

17265

91908

18-9-1944

4363

Sevensma, Pieter

N

sgt

M

5111

M

27557

209215

 

4364

Severijn, Nicolaas

A

sld

 

 

M

15542

61994

18-9-1944

4365

Sevren Jacquet, Godfried V.M. de

A

sgt

 

 

M

17588

15099

18-9-1944

4366

Seydel, Hendrik

A

sld

 

 

M

15655

13010

25-6-1944

4367

Seydel, Johan

A

sld

M

6442

III

12140

50216

 

4368

Seydel, Willem Julius

A

sgt

M

6219

III

11287

 

 

4369

Shamier, Fernand

A

sld

 

 

III

12122

5258/R

26-8-1944

4370

Sibbald, Herman

A

sld

M

1556

M

25100

97054

 

4371

Sibbald, James William Richard

A

sld

 

 

M

22374

24397

25-6-1944

4372

Sibeijn, Gerardus Johannes

A

sgt

 

 

M

17991

81480

18-9-1944

4373

Siderius, Sietse

A

sld

M

6412

III

11999

94061

 

4374

Siebel, Adriaans

A

wo2

M

2626

M

17966

94422

 

4375

Siegel, Henk

A

sld

 

 

III

11755

32499

22-10-1944

4376

Siegelaar, Willem Albert de

A

pte

M

4423

M

26852

151322

 

4377

Siegers, Marinus Johannes

A

pte

M

4755

M

27188

183923

 

4378

Siegersma, Andries Ibele

A

sld

M

931

M

19451

93033

 

4379

Sieman, Johan Frederik

A

sld

M

1194

M

22993

96806

 

4380

Sijtsema, R.P.R.

A

sgt

 

 

M

22077

193796

18-9-1944

4381

Silanoe, Cornelis Nicolaas Joh.

A

sld

 

 

M

21889

 

18-9-1944

4382

Silberbusch, Jacob

A

pte

M

3096

M

22111

 

 

4383

Silfhout, Gijsbertus van

A

aoo

M

816

M

19206

109900

 

4384

Siliakus, Bertus Johannes

A

sld

M

443

M

16465

 

 

4385

Silooy, Adolf Willem

A

pte

M

4481

M

26910

83893

 

4386

Simon van Leeuwen, Francois

A

sgt

 

 

III

12030

123899

29-11-1944

4387

Simon, Charles Otto

A

sgt

 

 

M

25392

63504

18-9-1944

4388

Simon, Eduard

A

sgt

M

4565

M

26994

93222

 

4389

Simon, Frederik Adolf

A

pte

M

4422

M

26851

134523

 

4390

Simon, Jacob Arie

A

sld

M

1344

M

23970

135620

 

4391

Simon, Johannes Willie

N

sail

M

6167

III

7836

24218/D

 

4392

Simon, John

A

sld

 

 

M

22089

195194

18-9-1944

4393

Simon, Leonard Ferdinand

A

pte

M

2578

M

17494

90722

 

4394

Simonis, Joseph Karel

A

sld

M

6220

III

11288

96731

 

4395

Simons, Laurentius Carolus

A

brig

M

923

M

19436

319/R

 

4396

Simonsz, Johannes

A

sgt

M

3291

M

22857

164707

 

4397

Singerling, Wilhelmus

A

sgt

M

4444

M

26873

84089

 

4398

Sinia, Hiddo Rinse

A

sld

M

1115

M

21996

207410

 

4399

Sinke, Johan Pieter

A

sld

 

 

M

25488

 

18-9-1944

4400

Sint Nicolaas, Hendrik

A

sgt

M

2605

M

17717

83270

 

4401

Sinteur, Eduard

A

brig

M

6282

III

11504

91096

 

4402

Sippe, Piet van der

A

pte

M

3544

M

23543

78324

 

4403

Slager, Iedsgak Abraham

A

pte

M

2725

M

19330

212098

 

4404

Slagmoolen, Christiaan

A

sgt

 

 

M

15305

94620

18-9-1944

4405

Slagt, Jan

A

sld

M

963

M

19894

249007

 

4406

Slangewal, Hendrikus

A

sgt

M

159

M

6296

86229

 

4407

Sleebos Ouwens, P.A.

A

sld

 

 

M

20538

17399

18-9-1944

4408

Sleebos, Willem

A

sgt

 

 

M

15192

56894

18-9-1944

4409

Sleen, Nicolaas van der

A

sgt

M

2463

M

16923

168513

 

4410

Sleyfer, Gerard

N

matr

 

 

M

25417

13772

18-9-1944

4411

Slierendrecht, Johannes L.

A

sld

 

 

M

22595

 

18-9-1944

4412

Slijboom, David

A

sld

 

 

M

20352

173210

25-6-1944

4413

Slijt, Dirk Johan

A

sld

 

 

M

25128

92521

18-9-1944

4414

Slingerland, Hendrik Daniel

A

sgt

M

3518

M

23473

94399

 

4415

Slom, Petrus Gerardus

A

sld

M

860

M

19307

221904

 

4416

Sloos, Karel Albert

A

sld

 

 

III

13921

190402

14-9-1943

4417

Sloot, Pieter

A

sld

 

 

M

16491

 

18-9-1944

4418

Slooten, Stephanus Hendrikus van

A

pte

M

3362

M

23066

190908

 

4419

Slootjes, Michael

A

sgt

M

2807

M

20206

147899

 

4420

Slootman, Theodorus

A

sld

 

 

III

11352

249004

2-8-1944

4421

Slop, Jurriaan

A

vdg

M

1361

M

24026

164219

 

4422

Slors, Emile

A

sgt

 

 

III

12093

51496

29-11-1943

4423

Slors, Victor

A

sgt

M

6429

III

12088

115799

19-11-1944

4424

Slot, A.

A

pte

 

 

III

6779

175698

11-10-1944

4425

Slotboom, Benedictus

A

brig

 

 

III

11862

 

22-11-1943

4426

Sluijs, Bartholomeus Johannes

A

cpl

M

4769

M

27202

88695

 

4427

Sluiter, D.

A

sgt

M

5356

M

10849

199523

 

4428

Sluymers, Frederik

A

wo1

M

3911

M

26328

73699

 

4429

Smeding, Bernardus

A

fus

M

500

M

17021

90940

 

4430

Smeekes, H.H.

A

sld

 

 

III

6783

65884

10-6-1943

4431

Smeenk, Christiaan

A

pte

M

4420

M

26849

96812

 

4432

Smeerdijk, Pieter

N

sail

M

5061

M

27506

83158

 

4433

Smeets, Gerardus Hubertus Peter

A

aoo

M

567

M

17466

78938

 

4434

Smeets, Jan Agust

A

sgt

 

 

I

8584

248003

11-2-1943

4435

Smeets, Pierre

N

sail

M

5022

M

27467

9822

 

4436

Smelt, Adrianus Antonius

A

wo1

M

2512

M

17086

 

 

4437

Smets, Johannes Jacobus

A

pte

M

3363

M

23067

152501

 

4438

Smids, Theodorus Johannes

A

pte

M

4410

M

26839

112123

 

4439

Smidt, Johannes

A

sld

 

 

M

23026

 

18-9-1944

4440

Smijs, Willem Hendrik

A

pte

M

4327

M

26756

18004

 

4441

Smissaert, Saminus Wilhelmus

A

wo2

M

2942

M

21650

70933

 

4442

Smit, Albertus Meindert

A

cpl

M

2785

M

19934

166397

 

4443

Smit, H.

A

sld

 

 

III

8355

70214

19-10-1943

4444

Smit, Harmanius Jan

A

sld

M

297

M

13297

220304

 

4445

Smit, Hendrikus

A

sgt-maj

 

 

III

3887

91337

17-11-1942

4446

Smit, Hermannus Roelof

A

sgt

 

 

III

3437

157915

10-6-1943

4447

Smit, Jan Roelof

A

sgt

M

2945

M

21670

61304

 

4448

Smit, Johannes Simon de

A

sgt

M

663

M

17926

204594

 

4449

Smit, Lodewijk

A

pte

M

4620

M

27049

96145

 

4450

Smit, Louis

A

wo1

M

3975

M

26392

80228

 

4451

Smit, Pieter

A

brig

M

1350

M

23977

92568

 

4452

Smit, Willy Albert Theodor

A

pte

M

3687

M

24347

44509

 

4453

Smith, Albertus Thomas Martinus

A

sld

M

1241

M

23632

97012

 

4454

Smith, Fr.L.

A

sgt

 

 

M

17350

 

18-9-1944

4455

Smith, Francois Eugene Herman

A

sld

M

1432

M

24350

93322

 

4456

Smith, Frans George

A

pte

M

2152

M

12736

986

 

4457

Smith, Frederik Johan

A

sld

M

1463

M

24592

89346

 

4458

Smith, Frits Wilhelm

A

pte

M

3927

M

26344

97309

 

4459

Smith, Godart Egmond

A

brig

 

 

M

24324

79531

18-9-1944

4460

Smith, H.L.

A

sgt

 

 

M

17349

 

18-9-1944

4461

Smith, Jan Carel

A

sld

M

418

M

16156

42394

 

4462

Smith, John William Harry

A

sld

M

1729

M

26145

112018

 

4463

Smith, Ludwig

A

sld

M

6419

III

12042

136720

 

4464

Smith, Petrus Arnoldus Lodevicus

A

sld

 

 

III

14159

186408

26-6-1943

4465

Smith, Richard Eduard

A

pte

M

3958

M

26375

42723

 

4466

Smith, Willy Jozef

A

sgt-maj

 

 

M

22235

90157

25-6-1944

4467

Smits, Frank Louis Felix

A

pte

M

4762

M

27195

51023

 

4468

Smits, Jan

A

cpl

 

 

III

13843

 

19-5-1943

4469

Smits, Johannes Albertus

A

pte

M

3010

M

21867

91452

 

4470

Smits, Maurits Guseffe

A

pte

M

4473

M

26902

2717

 

4471

Smits, Pieter Cornelis

A

sgt

M

2464

M

16924

190305

 

4472

Smits, Roger Emile

A

sld

 

 

III

14351

93821

18-6-1943

4473

Smits, Rudy Leopoldus

A

sld

M

1431

M

24348

154322

 

4474

Smits, Willem

A

cpl

M

4635

M

27064

97880

 

4475

Smitt, Cornelis Adriaan

A

sgt

 

 

III

13711

 

25-6-1943

4476

Smitte, Hurcules John G. van der

A

pte

M

4421

M

26850

51123

 

4477

Smolenaars, Johannes

A

pte

M

2715

M

19302

156406

 

4478

Smulders, Martin

A

sgt

M

3877

M

26289

200815

 

4479

Smulders, Petrus

A

sgt

M

2251

M

15327

141896

 

4480

Snabilie, Karel Hendrik

A

sld

M

6157

III

7425

 

 

4481

Snackey, James Rubert Cont.

A

sgt

 

 

M

22294

9803

18-9-1944

4482

Snatager, Samuel

A

sld

M

1134

M

22112

217497

 

4483

Snellman, Scheltus

A

sgt

 

 

M

24170

 

18-9-1944

4484

Snethlage, Hendrik

A

sld

 

 

III

11484

 

29-11-1943

4485

Snijders, Jan Marcus

A

sgt

 

 

M

17271

187096

18-9-1944

4486

Snijders, Piet

A

sld

 

 

III

12149

6497

29-11-1943

4487

Snijders, Willem Francois

A

sld

M

1024

M

20878

217297

 

4488

Snitker, Frans

A

sgt

 

 

M

23053

12705

18-9-1944

4489

Snoek, Adriaans

A

sld

M

1127

M

22055

71733

 

4490

Snoek, F.

A

sgt

 

 

M

17782

965/R

18-9-1944

4491

Snoek, Gerardus van der

A

sld

 

 

M

6369

 

25-6-1944

4492

Sobering Zuithoff, Klaas

A

sld

 

 

M

25204

148615

18-9-1944

4493

Sodeike, Heinrich

A

sgt

M

3692

M

24373

85157

 

4494

Soelen, Frans Joseph

A

sgt

M

778

M

19109

37595

 

4495

Soentjens, Franciscus H.

A

cav

 

 

III

11772

88686

29-7-1943

4496

Soentpiet, Ferdinand Theobald

N

matr

 

 

I

9706

9706

20-9-1942

4497

Soesman, Francois

A

pte

M

4010

M

26427

211308

 

4498

Soesman, Louis Francois

A

pte

M

4340

M

26789

171318

 

4499

Soetbrood Piccardt, Felix Feodor

N

sail

M

4617

M

27046

2115/D

 

4500

Sof, Eugene Reinier

A

sld

 

 

III

14040

192200

17-5-1943

4501

Soffner, Christiaan Abraham

A

sld

 

 

M

25168

94421

18-9-1944

4502

Sol, Henri George

A

pte

M

3610

M

23455

30502

 

4503

Solinger, David

N

cpl

 

 

III

4498

11712

11-3-1943

4504

Somers, Marinus Christianus

A

pte

M

5053

M

27498

93184

 

4505

Sommen, Antonius W.C. van der

A

sgt

M

2555

M

17355

135900

 

4506

Sonius Harco, Jan Marcus

A

sld

 

 

III

11619

135911

6-4-1944

4507

Sonnenberg, Marius

A

sgt

M

3430

M

23212

185114

 

4508

Sonneville, Frederik Hendrik

A

sld

M

1458

M

24585

97560

 

4509

Sonntag, Hendrik Diderik Herman

A

sld

M

1653

M

25542

 

 

4510

Sonntag, Wilhelm Christiaan

A

sld

 

 

M

25451

26405

18-9-1944

4511

Souhuwat, Izaac

A

sld

 

 

I

2620

59587

6-4-1943

4512

Souisa, Marcus Jacob

A

sgt

M

3515

M

23467

108900

 

4513

Souisa, Pieter Philippus A.H.

A

sgt

M

2465

M

16925

80296

 

4514

Souman, Willem Emile

A

pte

M

2702

M

19252

135416

 

4515

Souman, William Francois

A

pte

M

3147

M

22310

78997

 

4516

Spaan, Johannes Christiaan

A

cav

 

 

III

14188

82504

24-5-1943

4517

Spaandonk, Joseph van

A

olt

 

 

III

11422

 

29-11-1943

4518

Spangenberg, Arnoldus Otto

A

wo1

M

4424

M

26853

 

 

4519

Spangenberg, Eduard

A

sld

M

1661

M

25564

11694

 

4520

Spangenberg, Ferdinand

A

pte

M

4488

M

26917

200423

 

4521

Spangenberg, Julius Leonard N.

A

pte

M

3896

M

26308

59214

 

4522

Spangenberg, Leonard Leendert G.

A

sgt

M

4499

M

26928

42010

 

4523

Spangenberg, Willem Otto

A

sld

 

 

III

14936

213397

27-6-1943

4524

Spann, Alfred Wilhelm

A

sgt

M

864

M

19320

79050

 

4525

Speelman, Berend

A

pte

M

4044

M

26461

86636

 

4526

Spel, Hendrik

A

sld

M

1634

M

25506

 

 

4527

Speltie, Conrad

A

sgt

M

4060

M

26477

97552

 

4528

Speltie, Wilhelmus Peter Chr.

A

aoo

 

 

M

20134

86870

18-9-1944

4529

Speulman, Hendrik Heelke

A

sld

 

 

III

13746

 

7-7-1943

4530

Speybroek, Gysbertus Ludovicus

A

aoo

M

1180

M

22706

78954

 

4531

Spiekerman, C.G.

A

cpl

M

5325

M

10804

92662

 

4532

Spier, Charles

A

pte

M

2151

M

12725

32507

 

4533

Spier, Christiaan Ivo Pietro

N

matr

M

6168

III

7846

19612/D

 

4534

Spier, Leo Henri

A

pte

M

796

M

19144

27407

 

4535

Spier, Paul Alexander

A

sld

 

 

M

21737

36698

18-9-1944

4536

Spierings, Frederik Hendrik

A

sld

M

1608

M

25438

36198

 

4537

Spierings, Rutger Johan

A

pte

M

4335

M

26764

42210

 

4538

Spiero, Johannes

A

pte

M

2871

M

20826

202811

 

4539

Spijkman, Aart

A

sgt

M

3980

M

26397

165616

 

4540

Spikerman, Frans Frederik

A

sld

 

 

M

19278

135102

18-9-1944

4541

Spits Warnars, Theodorus Joh.L.

A

cpl

M

3413

M

23168

96073

 

4542

Spits, Pieter

A

vdg

M

1041

M

21387

 

 

4543

Spoel, Franciscus Joh. Petrus

A

sgt-maj

 

 

M

20192

 

18-9-1944

4544

Spoelder, Herman

A

sgt

 

 

M

23223

87418

18-9-1944

4545

Spoelstra, Pieter

A

sld

M

1105

M

21954

95667

 

4546

Spoor, Joan Maurits

A

sgt

M

505

M

17041

82101

 

4547

Spoorenberg, Wilhelmus Jos.

A

adj oo

M

697

M

18328

93242

 

4548

Spork, Bernardus Christiaan

A

sgt

M

4962

M

27406

234302

 

4549

Sprang, C.J. van

A

sld

 

 

III

6817

245903

29-10-1942

4550

Spreeuw, Willem Adolf

A

sld

 

 

M

22213

 

18-9-1944

4551

Sprew, Jan van

A

olt

M

336

M

15090

62118

 

4552

Spronk, Nico

A

pte

M

5094

M

27539

231906

 

4553

Spronse, Julia Arnold van

N

stok

M

6169

III

7348

27517/D

 

4554

Spruit, Hendrik

A

sld

M

6302

M

15481

7813

 

4555

Spruyt, Adrianus Cornelis L.

A

sld