Taiwan (Formosa)

                                                                                                                                  5-12-2013

 

Afstand tussen de vertikale lijnen (1.0 graad):

ongeveer 100 km

 

A. Taiwan 0B, Kukutsu

E. Taiwan 4B1, Karenko

B. Taiwan 1B, Kinkaseki

F. Taiwan 4B2, Shirakawa

C. Taiwan 2B, Taichu

G. Taiwan 5B, Tamasata

D. Taiwan 3B, Heito

H. Taiwan 6B, Taihoku

 

 

Havens: Takao = Kao-Hsiung, Keelung = Chi-lung

 

Bronnen:        Grote Wereldatlas, Winkler Prins, Encarta, Elsevier, 2001

                              Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971. pg 109

                        POW Research Network (coördinaten van de kampen)

 

Index                     Hainan                 Kampen in China